BỘ y tế Số: 18/2008/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 124 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích124 Kb.
#38782

BỘ Y TẾ

Số: 18/2008/QĐ-BYTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng,

được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3486/2001/QĐ-BYT ngày13/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008.Điều 2. Những hoá chất không thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Bộ Y tế sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để cho phép đăng ký sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-BYT ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2006.Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sản xuất, buôn bán và sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Quân Huấn

DANH MỤC

Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng

và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng

và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT

ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
BẢNG 1:

DANH MỤC HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐUỢC PHÉP ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG


STT

Tên hoá chất

1

Alpha-cypermethrin (min 90%)

2

Bayrepel

3

Belzyl benzoate

4

Beta-cypermethrin (min 98%)

5

Bifenthrin (min 97%)

6

Bioresmethrin

7

Chlorpyrifos Methyl

8

Citronella

9

Cyfluthrin (min 93%)

10

Cypermethrin (min 90%)

11

Cyphenothrin

12

d-Allethrin (min 92%)

13

Deltamethrin (min 98%)

14

Diazinon (min 95%)

15

D-phenothrin (min 92%)

16

D-tetramethrin (min 92%)

17

D-trans allethrin (Esbiothrin) (min 95%)

18

Emamectin benzoate

19

Ethylbutylacetylaminopropionate

20

Esfenvalerate

21

Etofenprox (min 96%)

22

Fipronil (min 97%)

23

Imidacloprid (min 96%)

24

Imiprothrin

25

Lambda-cyhalothrin (min 81%)

26

Metofluthrin

27

Permethrin (min 92%)

28

Polyphenol

29

Prallethrin (min 90%)

30

Propoxur (min 95%)

31

Pyperonyl Butoxide

32

Pyrethrins

33

Rotenone

34

S-bioallethrin (Esbiol, Esdepallethrin) (min 95%)

35

Thiamethoxam

36

Tetramethrin (min 92%)

37

Transfluthrin (min 94%)

BẢNG 2:

DANH MỤC HOÁ CHẤT DIỆT KHUẨN ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ

ĐỂ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ


STT

Tên hoá chất2 - Butoxyethanol2-phospho-1,2,4-butanetricarbonxylic acidAcetic acidAcetylcaprolactamAcid citricAlcohol lauric ethoxylatedAlhynamio alkyglycineAlkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) dimethyl benzyl ammonium chloridesAlkylbenzyldimetyl amonium chlorideAlkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchloridAlkylpropylenediamineguanidium acetateAllantoinAlpha - terpineolAluminium OxideAluminium SulphateAmmonium nonyphenyl ether sulfateAmoni bậc 4Amonium betainAmphostereBenzalkonium ChlorideBiguanideBiguanindium acetateBis (3-Aminopropyl) DodecylamineC12-C16 Alkyldimethyl Benzyl Amonium ChlorideCalcium hypocloriteCetrimideCetyl alcoholChlorhexidine GluconateChlorineChlorine IsocyanurateChloroxylenolClohydrate biguanideCloramine BCloramine TClorua biguanideClorua didecyl dimethyl amoniumCocamidopropyl BetaineCocopopylene DiamineColloidal SilverCresylCyanuric AcidDidecyl dimethyl ammonium chloridedidecyldimethylammonium bromideDimethicone CopolyolDimethiconesDioctyl dimethyl ammonium chlorideDisodium cocoamphodiacetateDisodium oleamido MEA sulfosuccinateEthanolEthylene Diamino Tetra Acetic AcidEthylhexanolEthylicFormaldehydeGlutaraldehydeGlyoxanHydrogen PeroxideIodeIsobutilicIsopropanolIsopropilicIsothiazoloneLauramphocarboxyglycinate sodiumLauryldipropylene triamineLaurylsulfate de sodiumMalic AcidMethyl - PentanediolMethyl Hydroxybenzoate prorylMethylchloroisothiazolinoneMethylisothiazolinoneMicrobicidal AmphotericMonoethanolamide sulfosuccinate ricinoleic acidMonopropyleneglycolN, N Bis (2-hydroxyethyl) dodecanamideN, N Bis (3 Aminopropyl) DodecylamineN-(3 Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-DiamineN,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium propionateN,N-Didecyl-N,N-Dimethylammonium ChlorideN[3-(Dodecylamino) propyl]glycineN-akyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C16) dimethyl benzyl amonium chlorideN-akyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl amonium chlorideNatri benzoatNatri hydroxidN-lauryl-N, N-dimethylamide OxideNonylphenol ethoxylatedOcty decyl dimethyl ammonium chlorideOrtho - phthalaldehydeParacetic acidPhenolPhenoxyethanolPhosphoric AcidPoly Hexamethylene biguanide chlorhydratePoly Hexamethylene biguanide hydrochloridePolyaluminium ChloridePolyhexanidepolyvinylpyrrolidone iodinePovidone IodinePropaltriol 1,2,3PropanolProprietary ethoxylate fatty alcoholProprietary fatty alkyl cooamidePropylene glycolPropylene glycol butyl etherProteasePotassium carbonatePotassium hydrogen peroxymonosulfate sulfateReaction product of Alkylminoacetic Acid and Alkyl DiazapentaneSilver SulphadiazineSodium BicarbonateSodium C-14-16 Olefin sulfateSodium ChlorideSodium DichloroisocyanurateSodium Dodecyl Benzene SulphonateSodium hydroxideSodium hypochloriteSodium laurylether sulfateSodium PerborateSodium PeroxoborateSodium SulphateSoudium Di-iso-octylsulfosuccinateSulphamic AcidTetra Acetyl Ethylene DiamineTrichloro-s-TriazinetrioneTriclosanTriethanolamineTrisodium Phosphate


BẢNG 3:

DANH MỤC HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG

ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ NHƯNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG

TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ


STT

Tên hoá chất

Quy định sử dụngAgniqueTM MMF

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtBromchlophos

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi ngoài nhàFenitrothion (min 95%)

Chỉ phun dạng ULV để diệt ruồi và muỗi ngoài nhàMalathion (min 95%)

Chỉ phun dưới dạng ULV để diệt muỗi sốt xuất huyếtNovaluron

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtPirimiphos-methyl 88%

Chỉ dùng để diệt bọ chét, ruồi và muỗi ngoài nhàPyriproxyfen

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtTemephos (min 88%)

Không dùng để diệt côn trùng trong nước ăn uống và nước sinh hoạtTrichlofon (min 97%)

Chỉ phun diệt ruồi ngoài nhà và làm mồi diệt ruồiDimethyl phthalate

Nồng độ sử dụng dưới 30%, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổiDiethyl toluamid (min 95%)

Không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi

BẢNG 4:

DANH MỤC HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN

CẤM SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ


STT

Tên hoá chấtAldrinBHC, LindaneCadmium compoundChlordanceDDTDichlovosDieldrinHeptachlorHexachlorobenzeneIsobenzanIsodrinLead compoundMethamidophosMethyl ParathionMirexMonocrotophosNaphthaleneParadichlorobenzene (1,4-Dichlorobenzene, p-DCB)Parathion EthylPhosphamidonStrobaneToxaphenCác chế phẩm sinh học (vi trùng, vi rút, ...) diệt côn trùng, diệt khuẩn

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 124 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương