BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 124.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích124.93 Kb.
#1128


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 1262/QĐ - BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ

thực hiện từ năm 2013 thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”, mã số KHCN-BĐKH/11-15;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Chánh văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 20 đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Phụ lục kèm theo).Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Chánh văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu phối hợp với các Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nêu tại Điều 1 theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính, Chánh Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Thủ trưởng các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ KH&CN;

- Lưu VT, KH&CN.TBT.50KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thái Lai

Phụ lục

DANH MỤC CÁC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện

1

Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. (BĐKH-16)1. Xây dựng được cơ sở khoa học, đề xuất được bộ chỉ số nhằm đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Áp dụng thử nghiệm thành công bộ chỉ số thích ứng trong quản lý thực hiện các hoạt động thích ứng cho một địa phương.

Kiến nghị việc sử dụng bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


1. Bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu đáp ứng mục tiêu, đảm bảo độ chính xác và tính khả thi, thuận tiện sử dụng cho các nhà quản lý trong việc đánh giá hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các ngành, địa phương.

2. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm bộ chỉ số thích ứng trong quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cho một địa phương cụ thể: Bảo đảm đánh giá khách quan; tính phù hợp và khả thi; kết quả đánh giá tổng hợp, toàn diện bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu được lựa chọn, phù hợp, khả thi.

3. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

4. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọn

1

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. (BĐKH-18)1. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh miền Trung.

2. Lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung.

3. Đề xuất được các giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trên địa bàn miền Trung.


1. Luận cứ khoa học của các mô hình, kinh nghiệm phòng chống thiên tai của người dân miền Trung.

2. Các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, phù hợp và khả thi ở các tỉnh miền Trung.

3. Kết quả áp dụng thử nghiệm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu vào cộng đồng ở một địa bàn lựa chọn trong khu vực, được đánh giá khách quan, phù hợp và khả thi.

4. Các giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền Trung.

5. Cơ sở dữ liệu về các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng miền Trung.

6. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

7. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

3

Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở Miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi (BĐKH-19)

1. Xây dựng được cơ sở khoa học đánh giá mức độ tổn thương do lũ lụt và các hoạt động khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi trên các lưu vực sông chính Miền Trung.

2. Đánh giá được mức độ tổn thương kinh tế xã hội do lũ lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác các công trình trên lưu vực.

3. Đề xuất các giải pháp thích ứng phục vụ quy hoạch kinh tế xã hội phát triển bền vững


1. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương do lũ lụt và các hoạt động khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi trong khu vực nghiên cứu.

2. Tập bản đồ mức độ tổn thương do lũ lụt và các hoạt động khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi tỷ lệ 1:50.000 các lưu vực sông chính ở Miền Trung.

3. Các giải pháp ứng phó được đánh giá là hiệu quả và khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong khu vực.

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

4

Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu. (BĐKH-20)1. Thiết kế được cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài nguyên môi trường và kinh tế xã hội vùng nghiên cứu phục vụ đánh giá tác động biến đổi khí hậu.

2. Đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt lĩnh vực tài nguyên đất và nước.

3. Xây dựng được hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước trong khu vực.

4. Áp dụng thử nghiệm hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang và Kiên Giang.1. Cơ sở dữ liệu vùng nghiên cứu bao gồm bộ số liệu khí tượng thủy văn; bản đồ phân vùng mức độ tổn thương và các loại bản đồ khác liên quan.

2. Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là tài nguyên đất và nước trong khu vực.

3. Phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu.
đánh giá và ra quyết định trong quản lý tài nguyên có lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng hàm toán, AHP, DSS;

4. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước tại tỉnh An Giang và Kiên Giang và kiến nghị sử dụng.

5. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

6. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọn

5

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (BĐKH-21)


Đánh giá được những tác động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam, đề xuất được các giải pháp giảm thiểu, góp phần giảm nghèo bền vững.


1. Cơ sở khoa học, thực tiễn trong và ngoài nước, khung khổ, phương pháp luận và phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam.

2. Kết quả đánh giá tổng quan và các trường hợp nghiên cứu điển hình về thực trạng tác động của biến đổi khí hậu nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam.

3. Bản đồ các khu vực và các nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

4. Hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp (chính sách, quản lý, nguồn lực, nâng cao năng lực, công nghệ...) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhóm người nghèo và giảm nghèo bền vững ở Bắc Bộ Việt Nam.

5. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

6. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọn

6

Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH-22)


Đánh giá và tuyển chọn được giống lúa chịu hạn chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu được sản xuất chấp nhận.


1. Tuyển chọn và khảo nghiệm được 7-10 dòng/giống lúa chịu hạn năng suất chất lượng cao thích ứng cho các vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu.

2. Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chịu hạn năng suất chất lượng cao thích ứng cho các vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu tại 04 tỉnh với 150-250 tấn lúa giống chịu hạn.

3. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

4. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọn

7

Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian của một số đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó; (thí điểm cho khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định) (BĐKH-23)


1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu hiện trạng và dự báo biến động do biến đổi khí hậu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng không gian đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

2. Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian vùng ven biển và biển các đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

3. Định hướng được quy hoạch sử dụng không gian các đầm phá ven biển miền Trung và thí điểm quy hoạch sử dụng vùng ven biển và biển đầm Thị Nại -Vùng kinh tế mở Nhơn Hội trong bối cảnh nước biển dâng.

4. Đề xuất được các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu nước biển dâng trong quy hoạch sử dụng không gian theo định hướng phát triển bền vững.
1. Hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:100.000 và báo cáo chuyên đề tương ứng về độ sâu, địa mạo dọc bờ và biển, địa chất, khoáng sản, hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật, môi trường (trầm tích/đất, nước, sinh vật), tai biến khí hậu, tai biến địa chất, kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và biển đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

2. Hệ thống mô hình xâm nhập mặn, lan truyền ô nhiễm theo các kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Hệ thống bản đồ hiện trạng và dự báo biến động tỷ lệ 1:25.000 và báo cáo chuyên đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, tai biển thiên nhiên, kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng không gian biển vùng kinh tế mở Nhơn Hội theo các kịch bản Biến đổi khí hậu nước biển dâng.

4. Bản đồ tỷ lệ 1:100.000 định hướng quy hoạch sử dụng không gian vùng ven biển Miền Trung theo các kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu.

5. Đề xuất các giải pháp ứng phó.

6. Cơ sở dữ liệu nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu và quy hoạch sử dụng không gian của các đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam và vùng thí điểm cho khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định.

7. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

8. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọn

8

Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của biến đổi khí hậu tại vùng Bắc Trung Bộ” (Thí điểm cho 1 tỉnh) (BĐKH-24)


1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục, phương pháp và đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ;

2. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
1. Cơ sở khoa học, thực tiễn, phương pháp và mô hình tính toán, đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội dưới tác động của biến đổi khí hậu.

2. Kết quả đánh giá mức độ tổn thương của một số ngành kinh tế chủ đạo và một số lĩnh vực xã hội quan trọng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và đánh giá mực độ tổn thương hệ thống tự nhiên- xã hội cho một tỉnh thí điểm.

3. Bản đồ mức độ tổn thương của vùng Bắc Trung Bộ tỷ lệ 1:250.000; bản đồ mức độ tổn thương của tỉnh thí điểm tỷ lệ 1:100.000.

4. Bộ cơ sở dữ liệu về tác động của biến đổi khí hậu và mức tổn thương các tỉnh Bắc Trung Bộ và tỉnh lựa chọn.

5. Các giải pháp giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

6. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

7. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

9

Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH-25)


1. Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn, phương pháp và mô hình lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản. Xác định các khu vực có thủy sản chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu ở miền Bắc (Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình…).

2. Ước lượng được thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu theo các kịch bản khác nhau gây ra đối với thủy sản ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu.

3. Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với ngành thủy sản ở các khu vực nghiên cứu.


1. Cơ sở khoa học, thực tiễn, phương pháp và mô hình lượng giá tổn thất ngành thủy sản do biến đổi khí hậu.

2. Bộ cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới ngành thủy sản ở miền Bắc đáp ứng yêu cầu của lượng giá kinh tế do biến đối khí hậu đối với thủy sản miền Bắc.

3. Bản đồ lượng giá thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc tỷ lệ 1:250.000. 4. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu.

5. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

6. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

10

Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của BĐKH (BĐKH-27)


1. Xây dựng được quy trình, kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng chủ lực tại các vùng sản xuất trọng điểm.

2. Áp dụng thử nghiệm các quy trình tại các vùng nghiên cứu.

3. Phổ biến rộng rãi các quy trình nghiên cứu nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.


1. Quy trình, kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón và bảo vệ đất cho các cây trồng chủ lực nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi, tăng cường các tác động có lợi tại các vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2. Quy trình, kỹ thuật canh tác đề xuất được sản xuất chấp nhận.

3. Mô hình thử nghiệm quy trình kỹ thuật canh tác đã được đề xuất tại các vùng nghiên cứu được sản xuất chấp nhận nhân rộng (mỗi cây trồng 2 mô hình).

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm trên người và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp cho vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ (BĐKH-28)


1. Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến bệnh truyền nhiễm.

2. Xây dựng mô hình dự báo biến đổi bệnh truyền nhiễm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

3. Đề xuất và triển khai một số mô hình phòng chống bệnh truyền nhiễm bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.


1. Cơ sở khoa học, thực tiễn, phương pháp và kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến bệnh truyền nhiễm.

2. Cơ sở dữ liệu về bệnh truyền nhiễm vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ liên quan đến biến đổi khí hậu.

3. Bản đồ xác định các vùng trọng yếu mà một số bệnh truyền nhiễm bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tỷ lệ 1:100.000.

4. Mô hình dự báo biển đổi bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu.

5. Các mô hình và kết quả triển khai một số mô hình phòng chống bệnh truyền nhiễm bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.

6. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

7. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

12

Nghiên cứu cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng tới nền kinh tế cacbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam đối với các khu kinh tế ven biển (BĐKH-29)

Đề xuất được cơ chế chính sách định hướng đổi mới công nghệ và các giải pháp thích ứng, giảm thiểu khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế cacbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam đối với các khu kinh tế ven biển.


1. Cơ chế chính sách định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính.

2. Các giải pháp thích ứng, giảm thiểu khí nhà kính hướng tới nền kinh tế cacbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam đối với các khu kinh tế ven biển.

3. Mô hình mẫu về định hướng đổi mới công nghệ và các giải pháp thích ứng, giảm thiểu khí nhà kính tại các khu kinh tế ven biển.

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

13

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (BĐKH-30)

1. Cơ sở khoa học về cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Đánh giá được thực trạng, khả năng và triển vọng liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta.

3. Đề xuất được các giải pháp chính sách và chiến lược liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


1. Báo cáo đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, chiến lược, các giải pháp chính sách của Việt Nam về liên kết vùng nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai giai đoạn 2011-2050.

2. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

3. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

14

Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. (BĐKH-32)

1. Nghiên cứu, đánh giá được quá trình đô thị hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

2. Đề xuất được các mô hình đô thị có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển bền vững đô thị ở Việt Nam.1. Kết quả đánh giá (bản đồ, số liệu, thống kê, báo cáo) mối quan hệ giữa khả năng chống chịu, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu với đô thị hóa-quản trị đô thị-văn minh trị thủy, chuyển hóa các thách thức của biến đổi khí hậu và đô thị hóa tự phát thành những cơ hội phát triển bền vững.

2. Các mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Đề xuất các giải pháp xây dụng và triển khai mô hinh đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

15

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc màng để xử lý nước mặn/nhiễm mặn/nhiễm phèn dùng năng lượng tái tạo cung cấp nước ngọt ổn định, bền vững, đảm bảo ứng phó hiệu quả với các vấn đề biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng ở Việt Nam (BĐKH-33)

1. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo để sản xuất nước sạch đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Việt Nam.

2. Áp dụng thử nghiệm mô hình xử lý nước mặn trên một đảo.1. Quy trình công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo để sản xuất nước sạch đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt Việt Nam.

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của quy trình công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo để sản xuất nước sạch.

3. Dây chuyền công nghệ của hệ thống xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo để sản xuất nước sạch quy mô nhỏ (50lít/giờ) và quy mô pilot (300lít/giờ) (tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, chế tạo, lắp đặt, hướng dẫn vận hành).

4. Mô hình thử nghiệm xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo trên 01 đảo.

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình thử nghiệm xử lý nước mặn, nước lợ bằng công nghệ lọc màng dùng năng lượng tái tạo.

6. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

7. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

16

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền Bắc Việt Nam. (BĐKH-34)

1. Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn thông tin về công nghệ cất giữ CO2 trên thế giới, để xác định các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở Việt Nam phù hợp cho việc cất giữ CO2
lựa chọn công nghệ phù hợp cho Việt Nam;

2. Phân vùng dự đoán tiềm năng cất giữ CO2 trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam.

3. Đề xuất các giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền Bắc Việt Nam.

4. Mô hình thử nghiệm giải pháp công nghệ cất giữ CO2 cho một vùng cụ thể ở miền Bắc Việt Nam.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn, các tiêu chí xác định các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở Việt Nam có thể cất giữ CO2.

2. Bản đồ phân vùng các hệ tầng, cấu trúc địa chất có tiềm năng cất giữ CO2 tại miền Bắc Việt Nam.

3. Các giải pháp công nghệ cất giữ CO2 và mô hình thử nghiệm cho một vùng cụ thể ở miền Bắc Việt Nam.

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

17

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ. (BĐKH-35)

1. Đánh giá và dự báo được lượng phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam.

2. Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam.1. Bộ cơ sở dữ liệu về phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam.

2. Kết quả tính toán và dự báo lượng phát thải khí CO2 cho các nhà máy sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam.

3. Đề xuất các giải pháp quản lý và công nghệ hợp lý nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 từ các nhà máy sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam.

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.


Tuyển chọn

18

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng (BĐKH-36)

1. Nghiên cứu xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật đối với đường bộ kết hợp với đê ven biển phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

2. Đề xuất được quy trình công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển làm đường bê tông.1. Các giải pháp kỹ thuật đối với đường bộ kết hợp đê ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Mô hình, chương trình tính neo trông đất để gia cố đê biển làm đường ô tô.

3. Công nghệ neo trong đất gia cố đê ven biển làm nền đường ô tô nhằm giảm thiểu sạt lở, vỡ đê trước các tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

4. Dự thảo Tiêu chuẩn tính toán, thiết kế neo trong đất gia cố đê biển làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

5. Dự thảo quy trình công nghệ neo trong đất gia cố đê biển làm nền đường ô tô.

6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của giải pháp neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

7. Các sản phẩm công bố và đào tạo.

8. Báo cáo tổng kết đề tài.Tuyển chọnКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 124.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương