BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 59.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích59.85 Kb.
#26096

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Danh môc phÕ liÖu ®­îc phÐp nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12 /2006 /Q§-BTNMT ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng)


SốTT

M· HS

Tªn phÕ liÖu theo BiÓu thuÕ XNK

M« t¶ phÕ liÖu

1

7204

PhÕ liÖu, m¶nh vôn s¾t hoÆc thÐp
a. Đo¹n thanh, ®o¹n èng, ®Çu mÈu, ®Çu tÊm, ®Çu c¾t, phoi, sîi, m¶nh vôn b»ng s¾t hoÆc thÐp ®­îc lo¹i ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt;

b. ThÐp ®­êng ray, thÐp tµ vÑt, thÐp tÊm, thÐp l¸, thÐp trßn, thÐp h×nh, thÐp èng, thái ®óc, l­íi thÐp ®· qua sö dông;

c. VËt liÖu b»ng s¾t, gang hoÆc thÐp ®­îc lùa chän, thu håi tõ c«ng tr×nh x©y dùng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c sau khi ®· c¾t ph¸, th¸o dì t¹i n­íc hoÆc l·nh thæ xuÊt khÈu;

d. Th©n, vá tµu biÓn (kÓ c¶ sµ lan) ®· qua sö dông sau khi ®· ®­îc th¸o gì, lo¹i bá dÇu, mì, cao su, ami¨ng vµ c¸c thµnh phÇn phi kim lo¹i kh¸c t¹i n­íc hoÆc l·nh thæ xuÊt khÈu;

®. PhÕ liÖu cã thÓ ë d¹ng rêi hoÆc ®­îc Ðp thµnh khèi hay ®ãng b¸nh.


2

7404

00

00

§ång phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


a. §o¹n thanh, ®o¹n èng, ®Çu mÈu, ®Çu tÊm, ®Çu c¾t, phoi, sîi, m¶nh vôn b»ng ®ång, hîp kim ®ång, niken, hîp kim niken, nh«m, hîp kim nh«m, kÏm, hîp kim kÏm ®­îc lo¹i ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt;

b. VËt liÖu tËn dông, bao gåm:


- §ång, hîp kim ®ång, niken, hîp kim niken, nh«m, hîp kim nh«m, kÏm, hîp kim kÏm ®­îc lùa chän, thu håi tõ c«ng tr×nh x©y dùng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c sau khi c¾t ph¸, th¸o dì t¹i n­íc hoÆc l·nh thæ xuÊt khÈu;


- Lâi d©y ®iÖn, lâi c¸p ®iÖn b»ng ®ång hoÆc nh«m, ®· lo¹i bá vá bäc c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, cao su hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch ®iÖn kh¸c;

- D©y ®iÖn tõ (d©y ®ång cã líp bäc c¸ch ®iÖn b»ng s¬n men, sîi b«ng hoÆc giÊy).c. PhÕ liÖu cã thÓ ë d¹ng rêi hoÆc ®­îc Ðp thµnh khèi hay ®ãng b¸nh.

3

7503

00

00

Niken phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


4

7602

00

00

Nh«m phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


5

7902

00

00

KÏm phÕ liÖu vµ m¶nh vôn

SốTT

M· HS

Tªn phÕ liÖu theo BiÓu thuÕ XNK

M« t¶ phÕ liÖu

6

7802

00

00


Chì phÕ liÖu vµ m¶nh vôn

§o¹n thanh, ®o¹n èng, ®Çu mÈu, ®Çu tÊm, ®Çu c¾t, sîi, m¶nh vôn b»ng c¸c kim lo¹i t­¬ng øng ë cét bªn, ®­îc lo¹i ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ch­a qua sö dông.


7

8002

00

00


ThiÕc phÕ liÖu vµ m¶nh vôn

8

8101

97

00

Vonfram phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


9

8102

97

00

Molypden phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


10

8104

20

00

Magie phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


11

8108

30

00

Titan phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


12

8109

30

00

Ziricon phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


13

8110

20

00

Antimon phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


14

8111

00

10

Mangan phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


15

8112

22

Crom phÕ liÖu vµ m¶nh vôn


16

7001

00

00


Thuû tinh vôn, thuû tinh phÕ liÖu, m¶nh vôn thuû tinh

Trõ thuû tinh tõ bãng ®Ìn h×nh m¸y thu h×nh, bãng ®Ìn h×nh m¸y tÝnh, bãng ®Ìn huúnh quang vµ c¸c lo¹i thñy tinh ho¹t tÝnh kh¸c.

17

4707


GiÊy lo¹i hoÆc c¸c t«ng lo¹i (phÕ liÖu vµ vôn thõa)

a. GiÊy lÒ, c¸c t«ng d¹ng m¶nh vôn ch­a qua sö dông;

b. GiÊy, c¸c t«ng ®­îc lùa chän, thu håi tõ s¶n phÈm ®· qua sö dông hoÆc phÕ phÈm ch­a qua sö dông.


SèTT

M· HS

Tªn phÕ liÖu theo BiÓu thuÕ XNK

M« t¶ phÕ liÖu

18

3915


PhÕ liÖu vµ mÈu vôn cña plastic (nhùa)

a. Plastic (nhùa) ë d¹ng khèi, côc, thanh, èng, tÊm, sîi, m¶nh ®­îc lo¹i ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ch­a qua sö dông;

b. C¸c lo¹i bao b× b»ng nhùa ®ùng n­íc kho¸ng, n­íc tinh khiÕt ®· qua sö dông (nÕu bao b× b»ng nhùa ®ùng c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t kh¸c th× ph¶i theo Môc c d­íi ®©y);

c. MÈu vôn b»ng nhùa PE (Polyethylene), PET (Poly Ethylene Terephtalate), PS (Poly Styrene), PC (Poly Carbonate) hoÆc PP (Poly Propylene) ®­îc b¨m, c¾t tõ c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa PE, PET, PS, PC hoÆc PP (kÝch th­íc mçi chiÒu cña mÈu vôn kh«ng qu¸ 5 cm) vµ ®· ®­îc xö lý ®¹t yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.


19

2520

10

00


Th¹ch cao

a. Th¹ch cao tæng hîp (hay Th¹ch cao FGD- flue gas desulphurization), ®­îc tinh chÕ s¬ bé tõ canxi sunph¸t thu ®­îc tõ qu¸ tr×nh khö l­u huúnh trong khÝ th¶i sau khi ®èt nhiªn liÖu ho¸ th¹ch;

b. Kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc h¹i (chÊt phãng x¹, kim lo¹i nÆng, chÊt th¶i nguy h¹i,...) v­ît qu¸ giíi h¹n nguy h¹i theo tiªu chuÈn ViÖt Nam.

SèTT

M· HS

Tªn phÕ liÖu theo BiÓu thuÕ XNK

M« t¶ phÕ liÖu

20

2618

00

00


XØ h¹t nhá (xØ c¸t) tõ c«ng nghiÖp luyÖn s¾t hoÆc thÐp

a. XØ h¹t ®­îc chÕ biÕn tõ xØ lß cao luyÖn gang, s¾t, thÐp;

b. Kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc h¹i (chÊt phãng x¹, kim lo¹i nÆng, chÊt th¶i nguy h¹i,...) v­ît qu¸ giíi h¹n nguy h¹i theo tiªu chuÈn ViÖt Nam.


 
BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Mai Ái Trực

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số : 212
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> BỘ giao thông vận tải số: 34/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> BỘ giao thông vận tải số: 35
2006 -> Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 374 : 2006 Xuất bản lần 1
2006 -> QuyếT ĐỊnh số 68/2006/QĐ-bnn, ngày 13 tháng 9 năm 2006

tải về 59.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương