BỘ giao thông vận tải số: 35tải về 155.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích155.72 Kb.
#19250

22 TCN 351-06

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 35 /QĐ- BGTVTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 351 – 06 “Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường sắt ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành “Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép”,

Số đăng ký: 22 TCN 351 - 06Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­ do - H¹nh phócQui tr×nh thÝ nghiÖm

X¸c ®Þnh c­êng ®é chÞu uèn cña tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp

22 TCN 351 - 06

Bé giao th«ng vËn t¶i

Cã hiÖu lùc tõ

Ngµy......./......./ 2006

(Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 35 /2006/Q§-BGTVT ngµy 20 / 10 /2006


cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)

1 Ph¹m vi ¸p dông

Quy tr×nh kü thuËt nµy quy ®Þnh c¸c b­íc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c­êng ®é chÞu t¶i uèn tÜnh cña tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp vµ khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ¸p dông ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng tµ vÑt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.2 Tµi liÖu viÖn dÉn

-Tiªu chuÈn ch©u ©u EN 13230 - 2, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2 : Prestressed monoblock sleepers.

-Tiªu chuÈn ch©u ©u EN 13230 - 1, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1 : General requirements.

-Tiªu chuÈn NhËt B¶n JIS E 1201 - 97, Prestressed concrete sleepers - Pretensioning type.

- TCVN 5885-1995, VËt liÖu kim lo¹i, Ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng.

- TCVN 1595-88, Cao su, Ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng.3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

3.1

Tµ vÑt - Chi tiÕt ®Æt ngang ®­êng ray, ®¶m b¶o khæ ®­êng vµ truyÒn lùc tõ ray xuèng nÒn ®¸ ballast hoÆc xuèng nÒn ®­êng kh¸c.

3.2

VÞ trÝ ®Õ ray - Ph¹m vi t¹i ®ã ®Õ ray ®­îc ®Æt lªn tµ vÑt.

3.3

T¶i träng d­¬ng - T¶i träng t¸c dông lªn mÆt trªn cña tµ vÑt.

3.4

T¶i träng ©m - T¶i träng t¸c dông lªn mÆt d­íi cña tµ vÑt.

3.5

VÕt nøt d­íi t¶i - VÕt nøt ®o ®­îc t¹i ®iÓm c¸ch bÒ mÆt bÞ kÐo c¨ng cña tµ vÑt khi uèn mét kho¶ng 15 mm khi cã t¶i träng ®ang t¸c dông.

3.6

VÕt nøt cßn l¹i - VÕt nøt ®o ®­îc t¹i ®iÓm c¸ch bÒ mÆt bÞ kÐo c¨ng cña tµ vÑt khi uèn mét kho¶ng 15 mm sau khi gi¶i phãng t¶i träng t¸c dông.

3.7

Pr0 - T¶i träng d­¬ng tham chiÕu ban ®Çu t¸c dông t¹i ®Õ ray, nã g©y ra m« men uèn d­¬ng thiÕt kÕ t¹i mÆt c¾t ®Õ ray, tÝnh b»ng KN. Tµ vÑt kh«ng ®­îc xuÊt hiÖn vÕt nøt khi thö t¶i träng nµy.

3.8

Prr -T¶i träng d­¬ng t¸c dông ë vÞ trÝ ®Õ ray lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt, tÝnh b»ng KN.

3.9

Pr0,05 -T¶i träng d­¬ng t¸c dông ë vÞ trÝ ®Õ ray ®Ó t¹o ra vÕt nøt mµ sau khi gi¶i phãng lùc th× chiÒu réng vÕt nøt cßn l¹i lµ 0,05 mm, tÝnh b»ng KN.

3.10

Pr0,5 -T¶i träng d­¬ng t¸c dông ë vÞ trÝ ®Õ ray ®Ó t¹o ra vÕt nøt mµ khi gi¶i phãng lùc th× chiÒu réng vÕt nøt cßn l¹i lµ 0,5 mm, tÝnh b»ng KN.

3.11

PrB -T¶i träng d­¬ng cùc ®¹i t¸c dông ë vÞ trÝ ®Õ ray, tÝnh b»ng KN.

3.12

Pc0-T¶i träng d­¬ng tham chiÕu ban ®Çu t¸c dông ë ®iÓm gi÷a cña mÆt trªn tµ vÑt, nã g©y ra m« men uèn d­¬ng thiÕt kÕ t¹i mÆt c¾t gi÷a tµ vÑt, tÝnh b»ng KN. Tµ vÑt kh«ng ®­îc xuÊt hiÖn vÕt nøt khi thö t¶i träng nµy.

3.13

Pcr-T¶i träng d­¬ng t¸c dông t¹i ®iÓm gi÷a cña mÆt trªn tµ vÑt lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt, tÝnh b»ng KN.

3.14

PcB-T¶i träng d­¬ng cùc ®¹i t¸c dông ë ®iÓm gi÷a cña mÆt trªn tµ vÑt, tÝnh b»ng KN.

3.15

Pc0n-T¶i träng ©m tham chiÕu ban ®Çu t¸c dông ë ®iÓm gi÷a cña mÆt d­íi tµ vÑt, nã g©y ra m« men uèn ©m thiÕt kÕ t¹i mÆt c¾t gi÷a tµ vÑt, tÝnh b»ng KN. Tµ vÑt kh«ng ®­îc xuÊt hiÖn vÕt nøt khi thö t¶i träng nµy.

3.16

Pcrn-T¶i träng ©m t¸c dông t¹i ®iÓm gi÷a cña mÆt d­íi tµ vÑt lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt, tÝnh b»ng KN.

3.17

PcBn-T¶i träng ©m cùc ®¹i t¸c dông ë ®iÓm gi÷a cña mÆt d­íi tµ vÑt, tÝnh b»ng KN.

3.18

Lr- Kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ gi÷a c¸c vÞ trÝ t©m gèi tùa dïng cho thÝ nghiÖm ë vÞ trÝ ®Õ ray, tÝnh b»ng mm.

3.19

Lc- Kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ gi÷a c¸c vÞ trÝ t©m cña ®Õ ray, dïng cho thÝ nghiÖm uèn ë vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt, tÝnh b»ng mm.

4 M¸y, thiÕt bÞ vµ dông cô thö

4.1 M¸y thö

M¸y thö lµ m¸y nÐn hoÆc m¸y uèn ®­îc l¾p ®Æt t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh, cã kÝch th­íc kh«ng gian phï hîp ®Ó g¸ l¾p mÉu thö. M¸y cã kh¶ n¨ng thö víi t¶i träng 1000KN, cã bé phËn ®iÒu chØnh duy tr× tèc ®é t¨ng t¶i tõ 10 - 140 KN/phót, ®ång hå ®o lùc cña m¸y chÝnh x¸c tíi  1%.

S¬ ®å ®Æt mÉu trªn gi¸ m¸y thö xem t¹i h×nh 1.

1. Gi¸ m¸y; 2. Gèi d¹ng khíp cÇu; 3. §Öm ®µn håi;

4. MÉu thö; 5. §Öm ray; 6. §Öm v¸t; 7. ChÆn ray

H×nh 1


4.2 Th­íc ®o

Th­íc ®o hÖ mÐt b»ng kim lo¹i cã d¶i ®o 0-5000 mm, ®é chÝnh x¸c ± 1mm. Th­íc ®o c¸c chi tiÕt vµ vÕt nøt hë lµ th­íc kÑp kim lo¹i cã d¶i ®o 0 - 200 mm ®é chÝnh x¸c ± 0,02 mm.4.3 Dông cô ®o vÕt nøt bª t«ng

§é réng cña vÕt nøt ®­îc ®o b»ng kÝnh phãng ®¹i cã d¶i ®o tõ 0 - 4,0 mm, ®é chÝnh x¸c ± 0,01 mm.4.4 Gèi tùa vµ gèi truyÒn t¶i

Gèi tùa vµ gèi truyÒn t¶i cã cÊu t¹o d¹ng khíp cÇu ®­îc lµm b»ng thÐp cã ®é cøng bÒ mÆt tÝnh theo Brinell ≥ 240 HBW (theo TCVN 5885-1995), chiÒu dµi l cña gèi lín h¬n chiÒu réng cña ®¸y tµ vÑt 20 mm. H×nh d¹ng kÝch th­íc, cÊu t¹o gèi truyÒn t¶i, gèi tùa d¹ng khíp cÇu ®­îc m« t¶ t¹i h×nh 2 vµ h×nh 3.H×nh 2. H×nh d¹ng vµ kÝch th­íc gèi kiÓu khíp cÇu


H×nh 3. CÊu t¹o gèi truyÒn t¶i vµ gèi tùa

5 ChuÈn bÞ mÉu thö

5.1 KiÓm tra mÉu

Quan s¸t mÉu thö b»ng m¾t th­êng: MÉu thö ph¶i cã kÝch th­íc phï hîp víi b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c bÒ mÆt ph¶i tù nhiªn kh«ng ®­îc cã bÊt kú dÊu hiÖu kh¸c l¹ nh­ c¸c vÕt mµi giòa, söa ch÷a… hoÆc nh÷ng søt vì trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.5.2 LÊy mÉu

MÉu thö lµ thanh tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp, bª t«ng ®ñ 28 ngµy tuæi. MÉu thö ®­îc lÊy x¸c suÊt vµ ®¹i diÖn cho 1000 thanh tµ vÑt còng nh­ l« s¶n phÈm Ýt h¬n 1000 thanh th× sè l­îng mÉu thö ®­îc chuÈn bÞ theo sè mÉu quy ®Þnh t¹i b¶ng 1.B¶ng 1. MÉu thö quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c lo¹i tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp

STT

VÞ trÝ

Sè l­îng mÉu thö (Thanh)

M« men uèn d­¬ng

1

§Õ ray cña tµ vÑt hai khèi, khæ ®­êng ®¬n

3

2

§Õ ray cña tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng ®¬n

3

3

§Õ ray cña khæ ®­êng hÑp kh«ng chung, tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng lång

3

4

§Õ ray cña khæ ®­êng chung, tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng lång

3


6 TiÕn hµnh thö

6.1 X¸c ®Þnh ®iÓm tùa vµ ®iÓm truyÒn t¶i

Kho¶ng c¸ch Lr ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 2.B¶ng 2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa

STT

VÞ trÝ

Ký hiÖu

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa (mm)

1

§Õ ray tµ vÑt mét khèi

Lr

600

2

§Õ ray tµ vÑt hai khèi

Lr

400

Sö dông c¸c th­íc ®o nh­ quy ®Þnh ë môc 4.2 x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm tùa, ®iÓm truyÒn t¶i trªn gi¸ m¸y vµ trªn tµ vÑt. Dïng s¬n hoÆc bót d¹ kÎ c¸c ®­êng th¼ng ®¸nh dÊu lªn mÉu thö (chó ý: Giãng th¼ng, vu«ng gãc víi ®¸y tµ vÑt vµ kÎ ba mÆt cña mÉu thö ®Ó dÔ quan s¸t khi ®Æt mÉu thö lªn gi¸ m¸y).

6.2 L¾p ®Æt mÉu thö lªn gi¸ m¸y

Tµ vÑt ®­îc cÈu, l¾p ®Æt nhÑ nhµng vu«ng gãc víi gèi tùa trªn gi¸ m¸y. §iÒu chØnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c v¹ch ®¸nh dÊu gèi tùa, gèi truyÒn t¶i ®óng víi c¸c gèi t­¬ng øng vµ vu«ng gãc víi gi¸ m¸y.6.3 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng t¸c dông t¹i vÞ trÝ ®Õ ray

6.3.1 S¬ ®å uèn x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng ¸p dông cho vÞ trÝ ®Õ ray ®­îc m« t¶ t¹i h×nh 4.

H×nh 4. S¬ ®å thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng t¹i vÞ trÝ ®Õ ray

Ghi chó 1: Khi thö t¹i mét vÞ trÝ ®Õ ray cña tµ vÑt liÒn khèi th× ®Çu tµ vÑt ®èi diÖn ph¶i ®Ó tù do

6.3.2 BiÓu ®å gia t¶i t¸c dông lªn mÉu thö x¸c ®Þnh t¶i träng Pr0 ®­îc biÓu diÔn t¹i h×nh 5.

H×nh 5. BiÓu ®å t¨ng t¶i x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng t¹i vÞ trÝ ®Õ ray6.3.3 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm víi t¶i träng Pr0

VËn hµnh m¸y sao cho mÆt trªn cña tµ vÑt nhÑ nhµng tiÕp xóc víi gèi truyÒn t¶i. T¨ng t¶i víi tèc ®é tèi ®a 120 KN/phót cho ®Õn khi ®¹t t¶i träng Pr0. Gi÷ t¶i kh«ng ®æi trong thêi gian 3 phót ®Ó quan s¸t vÕt nøt xuÊt hiÖn ë mÆt c¹nh cña tµ vÑt.7 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm

7.1 Ghi chÐp sè liÖu thÝ nghiÖm

- C¸c sè ®o vÒ kÝch th­íc h×nh häc cña mÆt c¾t cã ®iÓm ®Æt lùc.

- KÕt qu¶ c¸c gi¸ trÞ t¶i träng.

- KÕt qu¶ quan s¸t bÒ mÆt cña mÉu thö.7.2 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

- ThÝ nghiÖm uèn tÜnh cña mét vÞ trÝ ®­îc tiÕn hµnh 3 lÇn trªn 3 mÉu thö kh¸c nhau, kÕt qu¶ ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ sau:

+ NÕu cã mét trong ba kÕt qu¶ ®o kh«ng ®¹t gi¸ trÞ t¶i träng tham chiÕu ban ®Çu th× lo¹i bá sè mÉu lÊy lÇn mét vµ tiÕn hµnh lÊy mÉu l¹i víi sè l­îng gÊp ®«i.

+ NÕu cã mét kÕt qu¶ kh«ng ®¹t gi¸ trÞ t¶i träng tham chiÕu ban ®Çu ë lÇn hai th× ph¶i tiÕn hµnh thö trªn tÊt c¶ c¸c thanh tµ vÑt cña l« s¶n phÈm ®Ó chÊp nhËn hoÆc lo¹i bá tõng thanh.7.3 B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

Biªn b¶n thö ghi râ c¸c néi dung:

- §¬n vÞ s¶n xuÊt;

- Ngµy s¶n xuÊt, tuæi bª t«ng;

- Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu;

- Ngµy thö;

- C¸c gi¸ trÞ t¶i träng;

- Tr¹ng th¸i mÉu thö ë c¸c t¶i träng ë c¸c vÞ trÝ ®Õ ray, vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt;

- Ch÷ ký cña ng­êi kiÓm tra;

- Ký, ®ãng dÊu c¬ quan chñ qu¶n.8 Phô Lôc

A ThÝ nghiÖm

B CÊu t¹o tÊm ®Öm ®Æt gèi

C BiÓu mÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖmKT. Bé tr­ëng

Thø tr­ëng
Ng« ThÞnh §øc


Phô lôc A

ThÝ nghiÖm tham kh¶o

A.1 Môc ®Ých

Nh»m x¸c ®Þnh thªm c¸c t¶i träng Prr, Pr0,05 , Pr0,5 , PrB t¹i vÞ trÝ ®Õ ray, t¶i träng t¹i vÞ trÝ gi÷a cña tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp ®Ó chÊp nhËn thiÕt kÕ hoÆc khi cã yªu cÇu cña bªn ®Æt hµngA.2 LÊy mÉu

MÉu thö lµ thanh tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp, bª t«ng ®ñ 28 ngµy tuæi. MÉu thö ®­îc lÊy x¸c suÊt vµ ®¹i diÖn cho 1000 thanh tµ vÑt còng nh­ l« s¶n phÈm Ýt h¬n 1000 thanh th× sè l­îng mÉu thö ®­îc chuÈn bÞ theo sè mÉu quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.B¶ng 3

STT

VÞ trÝ

Sè l­îng mÉu thö (Thanh)

Tæng céng

( Thanh)


M« men uèn d­¬ng

M« men uèn ©m

1

§Õ ray cña tµ vÑt hai khèi, khæ ®­êng ®¬n

3

-

3

2

§Õ ray cña tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng ®¬n

3

-

3

3

§Õ ray cña khæ ®­êng hÑp kh«ng chung, tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng lång

3

-

3

4

§Õ ray cña hai khæ ®­êng chung, tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng lång

3

-

3

5

Gi÷a tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng ®¬n

3

3

6

6

Gi÷a tµ vÑt mét khèi, khæ ®­êng lång

3

3

6

A.3 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng Prr, Pr0,05 , Pr0,5 , PrB t¹i vÞ trÝ ®Õ ray

A.3.1 BiÓu ®å gia t¶i t¸c dông lªn mÉu thö theo c¸c cÊp t¶i träng ®­îc biÓu diÔn t¹i h×nh 6.
Pr0,05

H×nh 6. BiÓu ®å t¨ng t¶i x¸c ®Þnh t¶i träng t¹i vÞ trÝ ®Õ ray

A.3.2 X¸c ®Þnh t¶i träng Prr

VËn hµnh m¸y t¨ng t¶i víi tèc ®é tèi ®a 120 KN/phót cho ®Õn khi thÊy xuÊt hiÖn vÕt nøt, gi÷ t¶i trong 3 phót. Sau ®ã h¹ t¶i vÒ 0, quan s¸t vµ dïng kÝnh phãng ®¹i ®o chiÒu réng vÕt nøt.

A.3.3 X¸c ®Þnh t¶i träng Pr0,05

T¨ng t¶i ®¹t ®Õn gi¸ trÞ Prr +10KN, gi÷ t¶i trong thêi gian 3 phót. Sau ®ã h¹ t¶i vÒ 0, dïng kÝnh phãng ®¹i ®o chiÒu réng cña vÕt nøt cßn l¹i. Chu kú t¨ng t¶i, h¹ t¶i ®­îc thùc hiÖn cho ®Õn khi ®o chiÒu réng cña vÕt nøt cßn l¹i cã gi¸ trÞ lµ 0,05 mm. Ghi l¹i t¶i träng Pr0,05.

A.3.4 X¸c ®Þnh t¶i träng Pr0,5

TiÕp tôc t¨ng t¶i ®¹t gi¸ trÞ Pr0,05 +10 KN, gi÷ t¶i trong thêi gian 3 phót. Sau ®ã h¹ t¶i vÒ 0, dïng kÝnh phãng ®¹i ®o chiÒu réng vÕt nøt cßn l¹i. Chu kú t¨ng t¶i, h¹ t¶i ®­îc thùc hiÖn cho ®Õn khi chiÒu réng vÕt nøt cßn l¹i sau khi h¹ t¶i vÒ 0 ®o ®­îc cã gi¸ trÞ lµ 0,5 mm. Ghi l¹i t¶i träng Pr0,5.

A.3.5 X¸c ®Þnh t¶i träng cùc ®¹i PrB

Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc t¶i träng Pr0,5, t¨ng t¶i cho tíi khi ®¹t ®Õn gi¸ trÞ t¶i träng cùc ®¹i cña mÉu thö. Ghi l¹i gi¸ trÞ lùc cùc ®¹i PrB.A.4 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.1 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa ®­îc chi tiÕt t¹i b¶ng 4B¶ng 4

STT

VÞ trÝ

Ký hiÖu

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa (mm)

M« men uèn d­¬ng

M« men uèn ©m

1

Gi÷a tµ vÑt mét khèi khæ ®­êng 1000mm

Lc

1080

1080

2

Gi÷a tµ vÑt mét khèi khæ ®­êng lång vµ khæ ®­êng 1435mm

Lc

1510

1510

A.4.2 BiÓu ®å gia t¶i

BiÓu ®å gia t¶i t¸c dông lªn mÉu thö theo c¸c cÊp t¶i träng ®­îc biÓu diÔn t¹i h×nh 7.H×nh 7. BiÓu ®å t¨ng t¶i x¸c ®Þnh t¶i träng t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.3 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng ©m t¸c dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.3.1 S¬ ®å uèn x¸c ®Þnh t¶i träng ©m ¸p dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt ®­îc m« t¶ t¹i h×nh 8.`

H×nh 8. S¬ ®å thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng ©m t¸c dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.3.2 ThÝ nghiÖm víi t¶i träng Pc0n

VËn hµnh m¸y sao cho mÆt trªn cña tµ vÑt nhÑ nhµng tiÕp xóc víi gèi truyÒn t¶i. TiÕp ®ã t¨ng t¶i liªn tôc víi tèc ®é tèi ®a 120 KN/phót cho ®Õn khi ®¹t t¶i träng Pc0n. Gi÷ t¶i kh«ng ®æi trong thêi gian 3 phót ®Ó quan s¸t vÕt nøt xuÊt hiÖn ë mÆt c¹nh cña tµ vÑt.

A.4.3.3 X¸c ®Þnh t¶i träng Pcrn

TiÕp tôc t¨ng t¶i ®¹t gi¸ trÞ Pc0n +5 KN vµ gi÷ t¶i kh«ng ®æi trong thêi gian 3 phót ®Ó quan s¸t bÒ mÆt c¹nh cña mÉu thö. LÆp l¹i qu¸ tr×nh trªn cho ®Õn khi thÊy xuÊt hiÖn vÕt nøt th× dõng t¨ng t¶i. Dïng kÝnh phãng ®¹i ®o chiÒu réng cña vÕt nøt, ghi l¹i gi¸ trÞ chiÒu réng vÕt nøt vµ t¶i träng Pcrn lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt.

A.4.3.4 X¸c ®Þnh t¶i träng cùc ®¹i PcBn

TiÕp tôc t¨ng t¶i ®¹t gi¸ trÞ Pcrn +5 KN vµ gi÷ t¶i kh«ng ®æi trong thêi gian 3 phót ®Ó quan s¸t vÕt nøt ë mÆt c¹nh cña mÉu thö. LÆp l¹i qu¸ tr×nh trªn cho ®Õn khi ®¹t ®Õn gi¸ trÞ t¶i träng cùc ®¹i. Ghi l¹i t¶i träng cùc ®¹i PcBn.

A.4.4 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng t¸c dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.4.1 S¬ ®å uèn x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng ¸p dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt ®­îc m« t¶ t¹i h×nh 9.
H×nh 9. S¬ ®å thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng d­¬ng t¸c dông t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

A.4.4.2 ThÝ nghiÖm víi t¶i träng Pc0

Tr×nh tù tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc A.4.3.2

A.4.4.3 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng Pcr

Tr×nh tù tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc A.4.3.3

A.4.4.4 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh t¶i träng PcB

Tr×nh tù tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc A.4.3.4
Phô lôc B

CÊu t¹o vµ kÝch th­íc cña tÊm ®Öm

Trong ®ã:  1. ChiÒu dµi nhá nhÊt b»ng chiÒu réng ®¸y cña tµ vÑt t¹i vÞ trÝ ®Æt ray + 20 mm.

VËt liÖu sö dông lµ thÐp cã ®é cøng Brinell kh«ng nhá h¬n 240HBW

Sai sè chung: ± 0,1 mm

L­u ý: i lµ ®é nghiªng cña mÆt trªn tµ vÑt t¹i vÞ trÝ ®Æt ray.

H×nh 10: §Öm v¸t
0

+10

100

Trong ®ã:

L- ChiÒu dµi nhá nhÊt = chiÒu dµi ®Öm ray tiªu chuÈn + 20 mm

VËt liÖu cao su ®µn håi cã ®é cøng Shore A = 70 ± 5

H×nh 11: §Öm ®µn håi
Phô lôc C

biÓu mÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm


BiÓu t­îng c¬ quan

(nÕu cã)


Tªn C¬ Quan thÝ nghiÖm

§Þa chØ; TEL..; Fax..; EMAILSè:.....................................LAS XD

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

Uèn tÜnh tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp

1/ Kh¸ch hµng:

2/ Nguån gèc cña mÉu:

3/ Ngµy nhËn mÉu:

4/ Tiªu chuÈn ¸p dông:

5/ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

22 TCN 351 - 06KÝch th­íc mÆt c¾t ®iÓm ®Æt lùc

ChiÒu réng mÆt trªn

- Wt ,mmChiÒu réng mÆt d­íi

-Wb, mmChiÒu cao

- H, mm


Thö nghiÖm m« men uèn d­¬ng t¹i vÞ trÝ ®Õ ray

ChØ tiªu thÝ nghiÖm

§¬n vÞ

KÕt qu¶

Yªu cÇu kü thuËt

Tuæi bª t«ng

NgµyT¶i träng thö nghiÖm tham chiÕu ban ®Çu- Pr0 ( * )

KNT¶i träng thö nghiÖm lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt– Prr (**)

KNT¶i träng thö nghiÖm t¹o ra vÕt nøt cßn l¹i 0,05 mm – Pr0,05 (**)

KNT¶i träng thö nghiÖm t¹o ra vÕt nøt cßn l¹i 0,5 mm – Pr0,5 (**)

KNT¶i träng thö nghiÖm cùc ®¹i– PrB (**)

KN6/ KÕt luËn:

7/ Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn

Ng­êi thÝ nghiÖm:

Ng­êi kiÓm tra:T­ vÊn gi¸m s¸t:

……, ngµy…… th¸ng….. n¨m……..


C¬ quan thÝ nghiÖm

( Gi¸m ®èc ký tªn, ®ãng dÊu)Phßng thÝ nghiÖm

( Tr­ëng phßng ký, ®ãng dÊu)
Ghi chó: B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm uèn tÜnh tµ vÑt nµy chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi mÉu thö

biÓu mÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

BiÓu t­îng c¬ quan

(nÕu cã)


Tªn C¬ Quan thÝ nghiÖm

§Þa chØ; TEL..; Fax..; EMAILSè:.....................................LAS XD

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

uèn tÜnh tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp

1/ Kh¸ch hµng:

2/ Nguån gèc cña mÉu:

3/ Ngµy nhËn mÉu:

4/ Tiªu chuÈn ¸p dông:

5/ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

22TCN 351 - 06
KÝch th­íc mÆt c¾t ®iÓm ®Æt lùc

ChiÒu réng mÆt trªn

- Wt ,mmChiÒu réng mÆt ®¸y

-Wb, mmChiÒu cao

- H, mm


Thö nghiÖm m« men uèn d­¬ng t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

ChØ tiªu thÝ nghiÖm

§¬n vÞ

KÕt qu¶

Yªu cÇu kü thuËt

Tuæi bª t«ng

NgµyT¶i träng thö nghiÖm tham chiÕu ban ®Çu- Pc0 (*)

KNT¶i träng thö nghiÖm lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt – Pcr (**)

KNT¶i träng thö nghiÖm cùc ®¹i– PcB (**)

KN6/ KÕt luËn:

7/ Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn

Ng­êi thÝ nghiÖm:

Ng­êi kiÓm tra:T­ vÊn gi¸m s¸t:

…., ngµy….. th¸ng….. n¨m………


C¬ quan thÝ nghiÖm

( Gi¸m ®èc ký tªn, ®ãng dÊu)

Phßng thÝ nghiÖm

( Tr­ëng phßng ký, ®ãng dÊu)Ghi chó: B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm uèn tÜnh tµ vÑt nµy chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi mÉu thö

biÓu mÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

BiÓu t­îng c¬ quan

(nÕu cã)


Tªn C¬ Quan thÝ nghiÖm

§Þa chØ; TEL..; Fax..; EMAILSè:.....................................LAS XD

B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm

uèn tÜnh tµ vÑt bª t«ng cèt thÐp

1/ Kh¸ch hµng:

2/ Nguån gèc cña mÉu:

3/ Ngµy nhËn mÉu:

4/ Tiªu chuÈn ¸p dông:

5/ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

22TCN 351 - 06KÝch th­íc mÆt c¾t ®iÓm ®Æt lùc

ChiÒu réng mÆt trªn

- Wt ,mmChiÒu réng mÆt d­íi

-Wb, mmChiÒu cao

- H, mm


Thö nghiÖm m« men uèn ©m t¹i vÞ trÝ gi÷a tµ vÑt

ChØ tiªu thÝ nghiÖm

§¬n vÞ

KÕt qu¶

Yªu cÇu kü thuËt

Tuæi bª t«ng

NgµyT¶i träng thö nghiÖm tham chiÕu ban ®Çu - Pc0n (*)

KNT¶i träng thö nghiÖm lµm xuÊt hiÖn vÕt nøt - Pcrn (**)

KNT¶i träng thö nghiÖm cùc ®¹i – PcBn (**)

KN6/ KÕt luËn:

7/ Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn

Ng­êi thÝ nghiÖm:

Ng­êi kiÓm tra:T­ vÊn gi¸m s¸t:

……., ngµy…… th¸ng……. n¨m……


C¬ quan thÝ nghiÖm

( Gi¸m ®èc ký tªn, ®ãng dÊu)Phßng thÝ nghiÖm

( Tr­ëng phßng ký , ®ãng dÊu)

Ghi chó: B¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm uèn tÜnh tµ vÑt nµy chØ cã gi¸ trÞ ®èi víi mÉu thö.+ Ghi chó: (*) thö nghiÖm b¾t buéc; (**) thö nghiÖm kh«ng b¾t buéc.
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số : 212
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> BỘ giao thông vận tải số: 34/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 374 : 2006 Xuất bản lần 1
2006 -> QuyếT ĐỊnh số 68/2006/QĐ-bnn, ngày 13 tháng 9 năm 2006
2006 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

tải về 155.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương