Bé Giao th ng VËn t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 10.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.57 Kb.
#19386

Bé Giao th«ng VËn t¶i

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 46/2006/Q§-BGTVT

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2006


QuyÕt ®Þnh

Ban hµnh Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 358-06 "Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi"
Bé tr­ëng bé giao th«ng vËn t¶i

C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;

C¨n cø LuËt Giao th«ng ®­êng s¾t ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2005;

C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng hãa ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i;

XÐt v¨n b¶n sè 703/§K ngµy 21 th¸ng 06 n¨m 2006 cña Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam tr×nh duyÖt tiªu chuÈn “Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi”;

Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc-C«ng nghÖ,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Tiªu chuÈn ngµnh: "Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi".

Sè ®¨ng ký: 22 TCN 358 - 06§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc-C«ng nghÖ, Côc tr­ëng Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3;

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T­ ph¸p);

- C«ng b¸o;

- Website ChÝnh phñ;

- L­u: VT, KHCN.Bé tr­ëng

Hå NghÜa Dòngtải về 10.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương