28th Sunday in Ordinary Timetải về 21.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.91 Kb.
#12477

28th Sunday in Ordinary Time

Reading I: Wisdom 7:7-11 II: Hebrews 4:12-13
Chúa Nhật 28 Thường Niên

Bài Đọc I: Kn 7:7-11 II: Dt 4:12-13Gospel

Mark 10:17-3017 And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him, and asked him, "Good Teacher, what must I do to inherit eternal life?"

18 And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone.

19 You know the commandments: 'Do not kill, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor your father and mother.'"

20 And he said to him, "Teacher, all these I have observed from my youth."

21 And Jesus looking upon him loved him, and said to him, "You lack one thing; go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me."


22 At that saying his countenance fell, and he went away sorrowful; for he had great possessions.

23 And Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it will be for those who have riches to enter the kingdom of God!"

24 And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!

25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."

26 And they were exceedingly astonished, and said to him, "Then who can be saved?

27 Jesus looked at them and said, "With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God."
28 Peter began to say to him, "Lo, we have left everything and followed you."

29 Jesus said, "Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel,

30 who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.

Phúc Âm

Máccô 10:17-3017 Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?"

18 Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.

19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ".

20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ"

21 Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi".

22 Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !"

24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao !

25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu ?"

27 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được".

28 Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !"

29 Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,

30 mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.


Interesting Details

 • (v.18) When Jesus reprimands the rich man that "no one is good but God alone," Jesus is not denying His divine status or mission (see Mk 9:37). Rather, He wants the rich man to fix his eyes upon God as the only source of goodness.

 • (vv.21-22) This is one of the saddest stories in the Gospel. A man whom Jesus loves rejects His invitation to discipleship. When the man asks "what must I do to receive eternal life?" He does not realize a call to discipleship would mean so much sacrifice.

 • (vv.23-24) On addressing His disciples, Jesus begins by stressing the difficulty of the rich entering heaven; then He passes quickly to stressing that entering heaven is very hard for everyone. In fact, it is impossible!

 • v.25 demonstrates just how impossible it is to enter heaven based on human achievements alone.

 • (v.26) In Judaism, wealth was at times taken as God's blessing. Therefore, the disciples were astonished that God said it was hard for the rich to enter heaven. Jesus had changed the meaning of wealth .

 • (v.27) Salvation is not through man's achievements. It is God's achievement.

 • (v.28) Peter's statement contrasts the disciples actions against that of the rich man. "We have given up everything to follow you". Their "everything" may not be money. It is whatever they cling to that is not God: be it family, social status, behaviors...

 • (v.30) Jesus lists the promised rewards, which are a hundredfold more than the sacrifices of following him. Not only will his disciples receive eternal life, but in this life too they will receive much.

 • (v.30) "and persecutions as well". Is this an ironic description of the "rewards?" Or is it simply the reality of Christian experience?
Chi Tiết Hay

 • (c. 18) Khi Chúa Giêsu chỉnh người thanh niên giàu có rằng, "không ai tốt lành trừ một Thiên Chúa", Ngài không phủ nhận sự thánh thiện của mình (Maccô 9:37). Ngài muốn người thanh niên tập trung cái nhìn vào Thiên Chúa là nguồn duy nhất của sự tốt lành.

 • (cc. 21-22) Đây là một trong những câu chuyện đáng buồn nhất trong Phúc Âm. Người thanh niên mà Chúa Giêsu thương mến đã từ chối lời mời làm môn đệ của Ngài. Khi người ấy hỏi "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?", anh ta không ngờ rằng một người môn đệ cần hy sinh nhiều như thế.

 • (c. 23-24) Trong lời giảng dạy, Chúa Giêsu bắt đầu nói tới cái khó khăn của những người giàu để vào nước trời, nhưng sau đó Ngài tiếp rằng đó cũng là cái khó khăn của tất cả mọi người.

 • (c. 25) Một câu thật gợi hình để cho thấy vào nước trời khó khăn như thế nào!

 • (c. 26) Đối với người Do Thái, của cải được coi là một sự chúc lành từ Thiên Chúa. Do đó, các môn đệ ngẩn người ra khi Chúa Giêsu nói người giàu có rất khó vào nước trời. Chúa Giêsu đã thay đổi ý nghĩa của sự giàu có.

 • (c. 27) Việc vào nước trời không phải do công sức của con người, mà là do công sức của Chúa.

 • (c. 28) Thánh Phêrô nói, "Chúng tôi đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy". "Mọi sự" ở đây có thể không phải là tiền bạc, mà là tất cả những gì không phải là Thiên Chúa: có thể là gia đình, địa vị, lối sống.

 • (c. 30) Chúa Giêsu liệt kê những phần thưởng thật nhiều hơn là những hy sinh khi theo Chúa. Chẳng những được cuộc sống đời đời, các môn đệ còn được rất nhiều ở đời này.

 • (c. 30) "cấm cách bắt bớ" cũng là một phần thưởng?, hay đó chỉ là kinh nghiệm thực tế của những người theo Chúa?
One Main Point

"Good Master, what must I do to receive eternal life?" "Come and follow me..." It may be difficult for men, but "...all things are possible with God."
Một Điểm Chính

"Lạy Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?". "Hãy đến theo Ta ...", theo Chúa có thể rất khó khăn, nhưng "...mọi sự đều có thể được với Thiên Chúa."Reflections

 1. I examine my current life: my wealth (be it rich or poor), my health (be it well or sick), my behaviors. Which helps me be closer to God? Which keeps me away from Him?

 2. Jesus' teachings are demanding and challenging. I ask that He look upon me with love, so that I can trust Him like a child upon his parent, to trust that "all things are possible with God."

Suy Niệm

 1. Tôi nhìn lại đời sống hiện tại của tôi: của cải (dù giàu có hay thiếu thốn), sức khỏe (dù mạnh khỏe hay bệnh tật), và hành động của tôi. Sự việc nào giúp tôi đến gần Chúa hơn? Sự việc nào làm tôi xa Ngài?

 2. Những lời dạy dỗ của Chúa thật đòi hỏi và khó khăn. Tôi xin Chúa ơn để tin Ngài như một trẻ nhỏ, rằng "mọi sự đều có thể được với Chúa".
tải về 21.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương