1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?tải về 25.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích25.07 Kb.
#4353

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM RUNG CHUÔNG VÀNG

1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?

* Hùng Vương – Chống Tần – Năm 214 TCN

2. Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào?

*Thế kỷ thứ III TCN

3. Bài thơ bất hủ “ Nam quốc sơn hà nam để cư”… ở thời nào, chống giặc ngoại xâm nào?

* Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần II vào năm 1075

4. Từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIV, các triều đại phong kiến phương bắc nào xâm lược nước ta?

*Tống, Nguyên, Minh

5. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm nào?

* Năm 1427


6. Thời phong kiến, cuộc chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm sau cùng?

* Chống Mãn Thanh.

7.Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?

* Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự

8.Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta?

* Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước

9. Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa gì?

*Khẳng định về nền độc lập, tự chủ và chủ quyền của dân tộc

10. Qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống gì?

* Dựng nước đi đôi với giữ nước

11. Những trận đánh lớn nào thời nhà Lê, nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ?

* Chi Lăng, Xương Giang

12. Những triều dại phong kiến nào của Việt Nam tiến hành chiến tranh chống quân xâm lược từ phương Bắc?

* Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Tây Sơn

13. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc dáo của dân tộc ta ở thời nhà Lý như thế nào?

* “ tiên phát chế nhân” phòng ngự vững chắc, phản công đúng lúc

14. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, thời Trần dân tộc ta có anh hùng trẻ tuổi nào?

* Trần Quốc Toản

15. Truyền thống “cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện” của dân tộc ta được hình thành từ thời nào?

*Nhà Trần

16. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta?

*Luôn chăm lo xây dựng thành trì vững chắc để bảo vệ đất nước

17. Trong chiến tranh, cha ông ta đã kết hợp tiến công địch như thế nào?

*Vừa đánh vừa đàm, vừa đấu tranh chính trị, quân sự với đấu tranh ngoại giao

18. Trong lịch sử chống kẻ thù xâm lược, dân tộc ta đã có nhiều trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng vào những năm nào?

* Năm 938, 981 và 1287

19. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày

* 22-12-1944


20. Ngày đầu thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu chiến sĩ?

*34 chiến sĩ

21. Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của ai?

*Anh hùng Lê Mã Lương

22. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

*Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

23. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

* Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.

  1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?

ĐA: năm 40

25 Tên nước ta đầu tiên là gì?

ĐA : Vạn Xuân.26 Ai là người được nhân dân gọi là Dạ Trạch Vương ?

ĐA : Triệu Quang Phục27Vị vua nào được nhân dân gọi là vua Đen ?

ĐA : Mai Hắc Đế(Mai Thúc Loan)28 Nước ta đã đánh bại quân Mông – Nguyên mấy lần ?

ĐA : 3 lần29 «  tôi không sợ giặc mạnh, tôi chỉ sợ lòng dân không theo » là câu nói của ai ?

ĐA : Hồ Nguyên Trừng  1. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo ?

ĐA : Lê Lợi

31 Quân giặc nào sợ quân Tây Sơn như sợ cọp ?

ĐA : quân Xiêm.32 Điền vào dấu … từ còn thiếu trong 2 câu thơ sau :

« tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu

Trái tim lầm chỗ để… »

ĐA : trên đầu.33. Chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng chống lại quân Pháp là

Nguyễn Tri Phương.34. Câu nói : "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" là của

Nguyễn Trung Trực.35. Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

Tôn Thất Thuyết.36. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là

khởi nghĩa Hương Khê.37. Người chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1892 – 1913 là

Đề Thám (Hoàng Hoa Thám).38. Khi M«ng Cæ cho sø gi¶ ®Õn ®­a th­ ®e däa vµ dô hµng vua TrÇn, th¸i ®é vua TrÇn nh­ thÕ nµo?

B¾t giam vµo ngôc.39. Nguyªn nh©n nµo lµ c¬ b¶n nhÊt trong c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn th¾ng lîi trong ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng-Nguyªn?

Nhµ TrÇn cã ®­êng lèi chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n s¸ng t¹o vµ cã nh÷ng danh t­íng tµi ba40. Trận đánh Thánh Lam Bồ diễn ra vào năm nào? 1951
Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn

tải về 25.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương