1. 1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµitải về 0.86 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1576
  1   2   3   4   5   6   7
PhÇn I Më ®Çu

1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi


Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc n«ng th«n ®· ®­îc §¶ng vµ ChÝnh phñ quan t©m, víi nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ®Æc biÖt ®èi khu vùc n«ng th«n miÒn nói vµ trung du. Môc tiªu chÝnh cña chÝnh phñ lµ nh»m ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña c¸c vïng miÒn nói vµ trung du ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt ®Ó t¨ng thu nhËp vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. ChÝnh v× vËy Nhµ n­íc ®· ban hµnh mét lo¹t nh÷ng chÝnh s¸ch thóc ®Èy kinh tÕ vïng miÒn nói vµ trung du ®Ó hç trî n«ng d©n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng ho¸ nh­ NghÞ ®Þnh sè 13/CP cña ChÝnh phñ ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 1993 Ban hµnh b¶n Quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, QuyÕt ®Þnh sè 182/1999/Q§-TTg ngµy 3/9/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ph¸t triÓn rau, qu¶ vµ hoa, c©y c¶nh thêi kú 1999 - 2010, QuyÕt ®Þnh sè 225/1999/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ch­¬ng tr×nh gièng c©y trång, gièng vËt nu«i, vµ gièng c©y l©m nghiÖp thêi kú 2000 - 2005, NghÞ quyÕt 09/CP ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng c©y ¨n qu¶ ®· tËp trung phæ cËp nhanh gièng míi, gièng ®Æc s¶n ®Þa ph­¬ng vµ kü thuËt míi, gãp phÇn c¶i t¹o v­ên t¹p, ph¸t triÓn h×nh thøc trang tr¹i, v­ên c©y ¨n qu¶ vµ h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt c©y ¨n qu¶ tËp trung hµng ho¸. Ngoµi ra, c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng ®· b­íc ®Çu phæ cËp c«ng nghÖ b¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ ph¸t triÓn c¸c kªnh thÞ tr­êng. Nhê vËy, s¶n xuÊt c©y ¨n qu¶ ë n­íc ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn rÊt m¹nh c¶ vÒ qui m« diÖn tÝch, s¶n l­îng, ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i tuú theo lîi thÕ cña mçi vïng sinh th¸i. N¨m 2002, theo thèng kª tæng diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ cña c¶ n­íc lµ 583.583 ha, t¨ng h¬n 10 lÇn so víi n¨m 1990. Mét sè c©y ¨n qu¶ còng b­íc ®Çu kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc víi khèi l­îng s¶n phÈm ®¸ng kÓ nh­: cam, quýt ®¹t 485 ngµn tÊn, døa 284,5 ngµn tÊn, chuèi 1.365 ngµn tÊn, xoµi 46 ngµn tÊn, nh·n v¶i 654 ngµn tÊn (sè liÖu thèng kª n¨m 2002). Vïng Trung du, MiÒn nói phÝa B¾c ®· h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh s¶n xuÊt c©y ¨n qu¶ næi tiÕng nh­: v¶i Lôc Ng¹n - B¾c Giang, Cam quýt B¾c Quang - Hµ Giang, m¬ mËn Tam Hoa S¬n La, Lai Ch©u, b­ëi ®Æc s¶n §oan Hïng - Phó Thä, t¸o, lª, xoµi Hµ Giang. §Æc biÖt c©y v¶i ®· ph¸t triÓn m¹nh kh«ng chØ trong ph¹m vi tØnh B¾c Giang, H¶i D­¬ng mµ cßn ph¸t triÓn ë c¸c tØnh kh¸c nh­ Qu¶ng Ninh, Th¸i Nguyªn, Phó Thä.

C©y v¶i ®· chøng tá lµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn ë tØnh B¾c Giang vµ hiÖn ®ang ph¸t triÓn sang mét sè tØnh kh¸c ë vïng nói vµ trung du phÝa b¾c ViÖt nam. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn m¹nh c©y v¶i ®· béc lé nhiÒu rñi ro vµ tÝnh kh«ng bÒn v÷ng do nh÷ng h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng, vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do thiÕu quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y v¶i trªn c¬ së nghiªn cøu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng. V× vËy s¶n phÈm v¶i qu¶ lµm ra khã tiªu thô vµ gi¸ b¸n h¹ thÊp, n«ng d©n bÞ thua lç dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi d©n chÆt c©y v¶i qu¶ ®Ó trång c©y kh¸c hoÆc chuyÓn sang mét lo¹i c©y míi cã hiÖu qu¶ h¬n. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt c©y v¶i. VËy c©u hái ®Æt ra lµ n«ng d©n trång v¶i nªn ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ nh­ thÕ nµo ®Ó ®èi phã víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng? ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ Trung ­¬ng cÇn cã nh÷ng can thiÖp chÝnh s¸ch nµo ®Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn c©y v¶i ë mét møc ®é hîp lý?

V× vËy ®Ò tµi: " Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ hµng ho¸ theo h­íng bÒn v÷ng ë vïng miÒn nói vµ trung du phÝa b¾c ViÖt Nam" ®· ®­îc ®Æt ra. §Ò tµi nµy sÏ tËp trung nghiªn cøu quan hÖ thÞ tr­êng, c¸c yÕu tè gi¸ c¶, thÞ tr­êng vµ phi thÞ tr­êng, c¸c yÕu tè thÓ chÕ, yÕu tè rñi ro vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro, c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng c©y v¶i qu¶ ë c¸c vïng miÒn nói vµ trung du phÝa B¾c ViÖt nam.

1.2. Môc tiªu cña ®Ò tµi


Môc tiªu chung

Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng c©y v¶i qu¶ hµng ho¸ ë trung du miÒn nói phÝa b¾c ViÖt nam.Môc tiªu cô thÓ

Ph©n tÝch cung, cÇu cña ngµnh hµng v¶i qu¶ ë trung du, miÒn nói phÝa B¾c ViÖt nam.

§¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè rñi ro cña thÞ tr­êng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt v¶i qu¶ ë trung du, miÒn nói phÝa B¾c ViÖt nam.

§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch gãp phÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng c©y v¶i qu¶ ë trung du miÒn nói phÝa B¾c ViÖt nam.


1.3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.

1.3.1. §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi.

§èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi tiªu dïng v¶i, c¸c c¬ së chÕ biÕn vµ kinh doanh v¶i qu¶

1.3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi


VÒ ®Þa bµn nghiªn cøu:

- Nghiªn cøu nµy ®­îc tiÕn hµnh trªn 2 vïng s¶n xuÊt v¶i: Vïng v¶i hµng ho¸ tËp trung ë tØnh B¾c Giang, vïng míi ph¸t triÓn cã tiÒm n¨ng ë tØnh Th¸i Nguyªn. Mçi tØnh sÏ chän 2 huyÖn, mét huyÖn ph¸t triÓn c©y v¶i tèt, cßn mét huyÖn ph¸t triÓn trung b×nh. Trªn mçi huyÖn chän mét x· vµ mçi x· chän 30 hé trång v¶i qu¶ ®Ó pháng vÊn. C¸c hé ®­îc chän ngÉu nhiªn theo quy m« trång v¶i, quy m« lín trªn 1 ha, quy m« võa 0.5-1ha, quy m« nhá thÊp h¬n 0,5ha. C¸c hé ®­îc chän pháng vÊn lµ c¸c hé chuyªn trång v¶i, diÖn tÝch vµ thu nhËp tõ v¶i chiÕm phÇn lín trong hé gia ®×nh.

- §Þa bµn nghiªn cøu tiªu dïng v¶i qu¶ tËp trung thµnh phè Hå ChÝ Minh, thñ ®« Hµ Néi, tØnh Long An vµ tØnh Hµ T©y. L­îng tiªu dïng, thÞ hiÕu tiªu dïng, gi¸ c¶ vµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn tiªu dïng ë c¸c thÞ tr­êng chÝnh sÏ ®­îc nghiªn cøu quan t©m ®Õn.

Giíi h¹n vÒ thêi gian :

Thêi gian thu thËp c¸c th«ng tin vµ sè liÖu cña ®Ò tµi qua c¸c mèc thêi gian sau:

- §èi víi sè liÖu thèng kª chung cña toµn quèc vµ c¸c cÊp hµnh chÝnh nh­: tØnh, huyÖn lÊy theo c¸c mèc thêi gian 2000 vµ 2004.

- Thu thËp sè liÖu n¨m cña 2005 ®èi víi c¸c hé trång v¶i, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh vµ tiªu thô v¶i qu¶ vµ c¸c sè liÖu pháng vÊn ng­êi tiªu dïng ®Ó ­íc tÝnh l­îng cung vµ cÇu .Giíi h¹n vÒ néi dung nghiªn cøu:

Ph¸t triÓn c©y ¨n qu¶ bÒn v÷ng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau nh­ bÒn v÷ng vÒ quy m« s¶n xuÊt, bÒn v÷ng vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ, bÒn v÷ng vÒ mÆt x· héi vµ m«i tr­êng. Nghiªn cøu nµy chØ tËp trung nghiªn cøu tÝnh bÒn v÷ng cña hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c m« h×nh s¶n xuÊt v¶i qu¶ d­íi nh÷ng biÕn ®éng vµ rñi ro vÒ mÆt gi¸ c¶ thÞ tr­êng.

- Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô v¶i (cung cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc) vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn cung cÇu.

- Ph©n tÝch c¸c rñi ro cña thÞ tr­êng vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c hé trång v¶i.

- §Ò xuÊt c¸c gi¶i chÝnh s¸ch kinh tÐ nh»m ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng c©y v¶i qu¶.tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương