Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang1/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
#22634
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)

û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (94-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (151-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (347-1)

û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (462-17)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (489-1)

û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gurpRswid ] (475-12)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (527-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (537-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (557-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (595-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (660-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (711-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (721-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (728-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (795-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (859-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (876-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (984-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (989-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ](975-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1125-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1168-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1197-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1254-2)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1294-2)

û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1319-2)

û siqnwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1327-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1352-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1353-4)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1353-15)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1385-1)

û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1410-1)

û siq nwmu krqw purKu gur pRswid ] (137-14)

û siqnwmu krqw purKu gur pRswid ] (220-18)

û siqnwmu krqw purKu gur pRswid ] (235-9)

û siqnwmu krqw purKu gur pRswid ] (323-12)

û siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] (242-7)

û siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] (243-14)

û siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] (340-2)

û siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] (345-9)

û siq nwmu krqw purKu gur pRswid ] (855-6)

û siq nwmu gur pRswid ] (81-15)

û siq nwmu gur pRswid ] (544-5)

û siqgur pRswid ] (8-14)

û siqgur pRswid ] (10-17)

û siqgur pRswid ] (12-10)

û siqgur pRswid ] (14-1)

û siqgur pRswid ] (26-3)

û siqgur pRswid ] (53-7)

û siqgur pRswid ] (64-14)

û siqgur pRswid ] (71-14)

û siqgur pRswid ] (74-15)

û siqgur pRswid ] (78-7)

û siqgur pRswid ] (79-8)

û siqgur pRswid ] (80-7)

û siqgur pRswid ] (83-1)

û siqgur pRswid ] (91-17)

û siqgur pRswid ] (93-1)

û siqgur pRswid ] (157-8)

û siqgur pRswid ] (157-15)

û siqgur pRswid ] (163-17)

û siqgur pRswid ] (175-17)

û siqgur pRswid ] (185-10)

û siqgur pRswid ] (202-17)

û siqgur pRswid ] (203-5)

û siqgur pRswid ] (203-12)

û siqgur pRswid ] (204-1)

û siqgur pRswid ] (204-17)

û siqgur pRswid ] (210-1)

û siqgur pRswid ] (210-8)

û siqgur pRswid ] (213-10)

û siqgur pRswid ] (214-5)

û siqgur pRswid ] (214-12)

û siqgur pRswid ] (216-14)

û siqgur pRswid ] (217-17)

û siqgur pRswid ] (219-1)

û siqgur pRswid ] (228-11)

û siqgur pRswid ] (229-11)

û siqgur pRswid ] (233-11)

û siqgur pRswid ] (234-3)

û siqgur pRswid ] (240-17)

û siqgur pRswid ] (241-7)

û siqgur pRswid ] (247-6)

û siqgur pRswid ] (250-1)

û siqgur pRswid ] (262-8)

û siqgur pRswid ] (296-10)

û siqgur pRswid ] (300-15)

û siqgur pRswid ] (318-3)

û siqgur pRswid ] (330-6)

û siqgur pRswid ] (332-10)

û siqgur pRswid ] (332-3)

û siqgur pRswid ] (334-10)

û siqgur pRswid ] (343-4)

û siqgur pRswid ] (344-9)

û siqgur pRswid ] (345-17)

û siqgur pRswid ] (345-3)

û siqgur pRswid ] (346-10)

û siqgur pRswid ] (346-5)

û siqgur pRswid ] (348-18)

û siqgur pRswid ] (358-1)

û siqgur pRswid ] (358-13)

û siqgur pRswid ] (359-2)

û siqgur pRswid ] (359-7)

û siqgur pRswid ] (360-18)

û siqgur pRswid ] (365-11)

û siqgur pRswid ] (365-4)

û siqgur pRswid ] (366-1)

û siqgur pRswid ] (368-1)

û siqgur pRswid ] (369-1)

û siqgur pRswid ] (369-11)

û siqgur pRswid ] (370-4)

û siqgur pRswid ] (379-16)

û siqgur pRswid ] (380-6)

û siqgur pRswid ] (380-10)

û siqgur pRswid ] (384-7)

û siqgur pRswid ] (396-12)

û siqgur pRswid ] (401-18)

û siqgur pRswid ] (401-5)

û siqgur pRswid ] (403-18)

û siqgur pRswid ] (405-2)

û siqgur pRswid ] (406-11)

û siqgur pRswid ] (407-18)

û siqgur pRswid ] (408-5)

û siqgur pRswid ] (409-7)

û siqgur pRswid ] (411-4)

û siqgur pRswid ] (411-9)

û siqgur pRswid ] (417-1)

û siqgur pRswid ] (418-7)

û siqgur pRswid ] (422-17)

û siqgur pRswid ] (424-11)

û siqgur pRswid ] (430-13)

û siqgur pRswid ] (431-12)

û siqgur pRswid ] (431-2)

û siqgur pRswid ] (432-8)

û siqgur pRswid ] (434-13)

û siqgur pRswid ] (435-19)

û siqgur pRswid ] (438-18)

û siqgur pRswid ] (438-2)

û siqgur pRswid ] (439-12)

û siqgur pRswid ] (440-8)

û siqgur pRswid ] (442-6)

û siqgur pRswid ] (444-10)

û siqgur pRswid ] (448-17)

û siqgur pRswid ] (451-16)

û siqgur pRswid ] (452-10)

û siqgur pRswid ] (453-17)

û siqgur pRswid ] (454-14)

û siqgur pRswid ] (459-4)

û siqgur pRswid ] (461-18)

û siqgur pRswid ] (478-6)

û siqgur pRswid ] (479-4)

û siqgur pRswid ] (481-16)

û siqgur pRswid ] (483-13)

û siqgur pRswid ] (485-1)

û siqgur pRswid ] (486-5)

û siqgur pRswid ] (487-9)

û siqgur pRswid ] (488-7)

û siqgur pRswid ] (490-2)

û siqgur pRswid ] (492-8)

û siqgur pRswid ] (494-14)

û siqgur pRswid ] (495-1)

û siqgur pRswid ] (495-8)

û siqgur pRswid ] (497-9)

û siqgur pRswid ] (497-17)

û siqgur pRswid ] (498-4)

û siqgur pRswid ] (501-8)

û siqgur pRswid ] (502-13)

û siqgur pRswid ] (503-5)

û siqgur pRswid ] (505-11)

û siqgur pRswid ] (506-3)

û siqgur pRswid ] (506-16)

û siqgur pRswid ] (507-10)

û siqgur pRswid ] (508-14)

û siqgur pRswid ] (508-3)

û siqgur pRswid ] (517-14)

û siqgur pRswid ] (524-7)

û siqgur pRswid ] (525-1)

û siqgur pRswid ] (525-10)

û siqgur pRswid ] (525-16)

û siqgur pRswid ] (526-12)

û siqgur pRswid ] (528-12)

û siqgur pRswid ] (533-1)

û siqgur pRswid ] (533-13)

û siqgur pRswid ] (534-11)

û siqgur pRswid ] (534-15)

û siqgur pRswid ] (535-5)

û siqgur pRswid ] (536-3)

û siqgur pRswid ] (536-8)

û siqgur pRswid ] (537-13)

û siqgur pRswid ] (537-8)

û siqgur pRswid ] (541-18)

û siqgur pRswid ] (548-11)

û siqgur pRswid ] (558-9)

û siqgur pRswid ] (560-18)

û siqgur pRswid ] (561-10)

û siqgur pRswid ] (562-8)

û siqgur pRswid ] (564-17)

û siqgur pRswid ] (564-3)

û siqgur pRswid ] (565-18)

û siqgur pRswid ] (567-15)

û siqgur pRswid ] (572-3)

û siqgur pRswid ] (575-5)

û siqgur pRswid ] (576-14)

û siqgur pRswid ] (578-18)

û siqgur pRswid ] (582-12)

û siqgur pRswid ] (585-12)

û siqgur pRswid ] (599-14)

û siqgur pRswid ] (599-7)

û siqgur pRswid ] (604-10)

û siqgur pRswid ] (608-3)

û siqgur pRswid ] (611-18)

û siqgur pRswid ] (617-1)

û siqgur pRswid ] (621-6)

û siqgur pRswid ] (625-15)

û siqgur pRswid ] (631-10)

û siqgur pRswid ] (634-7)

û siqgur pRswid ] (637-12)

û siqgur pRswid ] (639-12)

û siqgur pRswid ] (641-16)

û siqgur pRswid ] (642-10)

û siqgur pRswid ] (654-4)

û siqgur pRswid ] (656-19)

û siqgur pRswid ] (656-6)

û siqgur pRswid ] (657-16)

û siqgur pRswid ] (659-11)

û siqgur pRswid ] (661-3)

û siqgur pRswid ] (662-17)

û siqgur pRswid ] (663-12)

û siqgur pRswid ] (663-4)

û siqgur pRswid ] (666-14)

û siqgur pRswid ] (666-8)

û siqgur pRswid ] (668-15)

û siqgur pRswid ] (670-11)

û siqgur pRswid ] (675-10)

û siqgur pRswid ] (676-7)

û siqgur pRswid ] (677-8)

û siqgur pRswid ] (678-8)

û siqgur pRswid ] (679-1)

û siqgur pRswid ] (679-5)

û siqgur pRswid ] (683-18)

û siqgur pRswid ] (683-8)

û siqgur pRswid ] (684-13)

û siqgur pRswid ] (685-11)

û siqgur pRswid ] (686-16)

û siqgur pRswid ] (687-13)

û siqgur pRswid ] (690-1)

û siqgur pRswid ] (691-1)

û siqgur pRswid ] (691-15)

û siqgur pRswid ] (692-17)

û siqgur pRswid ] (694-6)

û siqgur pRswid ] (695-2)

û siqgur pRswid ] (696-2)

û siqgur pRswid ] (698-10)

û siqgur pRswid ] (700-1)

û siqgur pRswid ] (700-8)

û siqgur pRswid ] (701-1)

û siqgur pRswid ] (702-17)

û siqgur pRswid ] (703-11)

û siqgur pRswid ] (704-8)

û siqgur pRswid ] (705-18)

û siqgur pRswid ] (710-14)

û siqgur pRswid ] (711-11)

û siqgur pRswid ] (712-4)

û siqgur pRswid ] (713-5)

û siqgur pRswid ] (715-12)

û siqgur pRswid ] (715-3)

û siqgur pRswid ] (716-2)

û siqgur pRswid ] (718-10)

û siqgur pRswid ] (718-6)

û siqgur pRswid ] (719-2)

û siqgur pRswid ] (720-15)

û siqgur pRswid ] (721-10)

û siqgur pRswid ] (721-16)

û siqgur pRswid ] (723-13)

û siqgur pRswid ] (723-6)

û siqgur pRswid ] (724-19)

û siqgur pRswid ] (726-15)

û siqgur pRswid ] (727-7)

û siqgur pRswid ] (728-10)

û siqgur pRswid ] (729-1)

û siqgur pRswid ] (730-11)

û siqgur pRswid ] (731-6)

û siqgur pRswid ] (732-12)

û siqgur pRswid ] (733-6)

û siqgur pRswid ] (735-1)

û siqgur pRswid ] (736-10)

û siqgur pRswid ] (738-10)

û siqgur pRswid ] (745-6)

û siqgur pRswid ] (746-16)

û siqgur pRswid ] (746-2)

û siqgur pRswid ] (747-3)

û siqgur pRswid ] (750-12)

û siqgur pRswid ] (751-1)

û siqgur pRswid ] (751-16)

û siqgur pRswid ] (753-5)

û siqgur pRswid ] (755-1)

û siqgur pRswid ] (757-9)

û siqgur pRswid ] (758-13)

û siqgur pRswid ] (759-11)

û siqgur pRswid ] (760-1)

û siqgur pRswid ] (760-9)

û siqgur pRswid ] (761-6)

û siqgur pRswid ] (762-5)

û siqgur pRswid ] (763-9)

û siqgur pRswid ] (764-17)

û siqgur pRswid ] (764-5)

û siqgur pRswid ] (765-12)

û siqgur pRswid ] (767-15)

û siqgur pRswid ] (768-9)

û siqgur pRswid ] (773-1)

û siqgur pRswid ] (774-14)

û siqgur pRswid ] (775-8)

û siqgur pRswid ] (776-4)

û siqgur pRswid ] (777-6)

û siqgur pRswid ] (778-15)

û siqgur pRswid ] (779-9)

û siqgur pRswid ] (784-11)

û siqgur pRswid ] (785-6)

û siqgur pRswid ] (792-6)

û siqgur pRswid ] (793-13)

û siqgur pRswid ] (794-9)

û siqgur pRswid ] (796-13)

û siqgur pRswid ] (798-18)

û siqgur pRswid ] (800-18)

û siqgur pRswid ] (801-6)

û siqgur pRswid ] (802-7)

û siqgur pRswid ] (803-10)

û siqgur pRswid ] (806-6)

û siqgur pRswid ] (808-3)

û siqgur pRswid ] (817-8)

û siqgur pRswid ] (820-4)

û siqgur pRswid ] (821-10)

û siqgur pRswid ] (827-15)

û siqgur pRswid ] (829-14)

û siqgur pRswid ] (830-14)

û siqgur pRswid ] (830-3)

û siqgur pRswid ] (831-8)

û siqgur pRswid ] (832-13)

û siqgur pRswid ] (833-6)

û siqgur pRswid ] (837-8)

û siqgur pRswid ] (838-18)

û siqgur pRswid ] (841-1)

û siqgur pRswid ] (843-5)

û siqgur pRswid ] (844-12)

û siqgur pRswid ] (845-13)

û siqgur pRswid ] (847-1)

û siqgur pRswid ] (847-18)

û siqgur pRswid ] (849-1)

û siqgur pRswid ] (857-19)

û siqgur pRswid ] (858-13)

û siqgur pRswid ] (858-3)

û siqgur pRswid ] (862-14)

û siqgur pRswid ] (862-3)

û siqgur pRswid ] (869-8)

û siqgur pRswid ] (870-1)

û siqgur pRswid ] (870-13)

û siqgur pRswid ] (873-8)

û siqgur pRswid ] (874-6)

û siqgur pRswid ] (875-4)

û siqgur pRswid ] (880-1)

û siqgur pRswid ] (880-11)

û siqgur pRswid ] (882-15)

û siqgur pRswid ] (886-3)

û siqgur pRswid ] (901-1)

û siqgur pRswid ] (901-16)

û siqgur pRswid ] (901-9)

û siqgur pRswid ] (902-14)

û siqgur pRswid ] (908-10)

û siqgur pRswid ] (912-14)

û siqgur pRswid ] (915-10)

û siqgur pRswid ] (917-1)

û siqgur pRswid ] (923-1)

û siqgur pRswid ] (924-6)

û siqgur pRswid ] (927-10)

û siqgur pRswid ] (929-17)

û siqgur pRswid ] (938-5)

û siqgur pRswid ] (947-1)

û siqgur pRswid ] (957-1)

û siqgur pRswid ] (966-14)

û siqgur pRswid ] (968-19)

û siqgur pRswid ] (971-19)

û siqgur pRswid ] (972-12)

û siqgur pRswid ] (973-18)

û siqgur pRswid ] (974-5)

û siqgur pRswid ] (977-7)

û siqgur pRswid ] (978-13)

û siqgur pRswid ] (978-6)

û siqgur pRswid ] (980-4)

û siqgur pRswid ] (980-9)

û siqgur pRswid ] (986-8)

û siqgur pRswid ] (987-18)

û siqgur pRswid ] (988-9)

û siqgur pRswid ] (993-1)

û siqgur pRswid ] (993-11)

û siqgur pRswid ] (995-3)

û siqgur pRswid ] (996-1)

û siqgur pRswid ] (997-17)

û siqgur pRswid ] (998-16)

û siqgur pRswid ] (1001-7)

û siqgur pRswid ] (1003-16)

û siqgur pRswid ] (1006-8)

û siqgur pRswid ] (1007-14)

û siqgur pRswid ] (1008-16)

û siqgur pRswid ] (1008-5)

û siqgur pRswid ] (1014-14)

û siqgur pRswid ] (1016-4)

û siqgur pRswid ] (1017-1)

û siqgur pRswid ] (1018-9)

û siqgur pRswid ] (1019-7)

û siqgur pRswid ] (1020-10)

û siqgur pRswid ] (1043-17)

û siqgur pRswid ] (1069-4)

û siqgur pRswid ] (1071-10)

û siqgur pRswid ] (1072-12)

û siqgur pRswid ] (1073-15)

û siqgur pRswid ] (1074-18)

û siqgur pRswid ] (1075-12)

û siqgur pRswid ] (1076-16)

û siqgur pRswid ] (1078-18)

û siqgur pRswid ] (1081-4)

û siqgur pRswid ] (1085-16)

û siqgur pRswid ] (1086-18)

û siqgur pRswid ] (109-7)

û siqgur pRswid ] (1094-7)

û siqgur pRswid ] (1102-18)

û siqgur pRswid ] (1104-13)

û siqgur pRswid ] (1105-7)

û siqgur pRswid ] (1106-11)

û siqgur pRswid ] (1106-2)

û siqgur pRswid ] (1107-2)

û siqgur pRswid ] (1113-15)

û siqgur pRswid ] (1117-7)

û siqgur pRswid ] (1118-10)

û siqgur pRswid ] (1118-2)

û siqgur pRswid ] (1119-13)

û siqgur pRswid ] (1119-3)

û siqgur pRswid ] (1119-7)

û siqgur pRswid ] (1120-18)

û siqgur pRswid ] (1122-4)

û siqgur pRswid ] (1123-1)

û siqgur pRswid ] (1124-13)

û siqgur pRswid ] (1125-8)

û siqgur pRswid ] (1127-18)

û siqgur pRswid ] (1130-4)

û siqgur pRswid ] (1133-19)

û siqgur pRswid ] (1134-18)

û siqgur pRswid ] (1136-1)

û siqgur pRswid ] (1138-15)

û siqgur pRswid ] (1153-1)

û siqgur pRswid ] (1153-7)

û siqgur pRswid ] (1154-2)

û siqgur pRswid ] (1155-16)

û siqgur pRswid ] (1157-15)

û siqgur pRswid ] (1162-6)

û siqgur pRswid ] (1163-10)

û siqgur pRswid ] (1164-12)

û siqgur pRswid ] (1167-7)

û siqgur pRswid ] (1170-18)

û siqgur pRswid ] (1172-3)

û siqgur pRswid ] (1177-13)

û siqgur pRswid ] (1177-5)

û siqgur pRswid ] (1178-3)

û siqgur pRswid ] (1180-1)

û siqgur pRswid ] (1184-6)

û siqgur pRswid ] (1185-3)

û siqgur pRswid ] (1185-9)

û siqgur pRswid ] (1186-7)

û siqgur pRswid ] (1187-6)

û siqgur pRswid ] (1190-16)

û siqgur pRswid ] (1191-8)

û siqgur pRswid ] (1192-2)

û siqgur pRswid ] (1193-14)

û siqgur pRswid ] (1193-6)

û siqgur pRswid ] (1195-11)

û siqgur pRswid ] (1195-17)

û siqgur pRswid ] (1195-5)

û siqgur pRswid ] (1196-15)

û siqgur pRswid ] (1196-8)

û siqgur pRswid ] (1198-7)

û siqgur pRswid ] (1200-10)

û siqgur pRswid ] (1200-15)

û siqgur pRswid ] (1202-11)

û siqgur pRswid ] (1206-18)

û siqgur pRswid ] (1208-5)

û siqgur pRswid ] (1209-2)

û siqgur pRswid ] (1229-2)

û siqgur pRswid ] (1229-9)

û siqgur pRswid ] (1231-8)

û siqgur pRswid ] (1232-5)

û siqgur pRswid ] (1233-8)

û siqgur pRswid ] (1235-15)

û siqgur pRswid ] (1235-3)

û siqgur pRswid ] (1236-15)

û siqgur pRswid ] (1237-10)

û siqgur pRswid ] (1251-16)

û siqgur pRswid ] (1252-8)

û siqgur pRswid ] (1253-11)

û siqgur pRswid ] (1253-16)

û siqgur pRswid ] (1253-4)

û siqgur pRswid ] (1256-6)

û siqgur pRswid ] (1257-12)

û siqgur pRswid ] (1261-3)

û siqgur pRswid ] (1262-17)

û siqgur pRswid ] (1265-13)

û siqgur pRswid ] (1266-4)

û siqgur pRswid ] (1267-9)

û siqgur pRswid ] (1270-5)

û siqgur pRswid ] (1271-15)

û siqgur pRswid ] (1273-4)

û siqgur pRswid ] (1274-16)

û siqgur pRswid ] (1276-1)

û siqgur pRswid ] (1277-8)

û siqgur pRswid ] (1278-15)

û siqgur pRswid ] (1278-3)

û siqgur pRswid ] (1292-1)

û siqgur pRswid ] (1293-15)

û siqgur pRswid ] (1293-2)

û siqgur pRswid ] (1296-11)

û siqgur pRswid ] (1298-5)

û siqgur pRswid ] (1300-8)

û siqgur pRswid ] (1301-16)

û siqgur pRswid ] (1304-12)

û siqgur pRswid ] (1304-5)

û siqgur pRswid ] (1305-15)

û siqgur pRswid ] (1305-9)

û siqgur pRswid ] (1306-3)

û siqgur pRswid ] (1307-2)

û siqgur pRswid ] (1307-6)

û siqgur pRswid ] (1308-6)

û siqgur pRswid ] (1312-1)

û siqgur pRswid ] (1312-15)

û siqgur pRswid ] (1318-16)

û siqgur pRswid ] (132-18)

û siqgur pRswid ] (1321-13)

û siqgur pRswid ] (1321-7)

û siqgur pRswid ] (1322-4)

û siqgur pRswid ] (1323-8)

û siqgur pRswid ] (133-5)

û siqgur pRswid ] (1332-17)

û siqgur pRswid ] (1335-6)

û siqgur pRswid ] (1337-13)

û siqgur pRswid ] (1337-8)

û siqgur pRswid ] (1341-12)

û siqgur pRswid ] (1341-6)

û siqgur pRswid ] (1342-1)

û siqgur pRswid ] (1346-2)

û siqgur pRswid ] (1347-7)

û siqgur pRswid ] (1349-7)

û siqgur pRswid ] (1350-16)

û siqgur pRswid ] (1351-11)

û siqgur pRswid ] (136-14)

û siqgur pRswid ] (1360-5)

û siqgur pRswid ] (1361-12)

û siqgur pRswid ] (1363-17)

û siqgur pRswid ] (1364-10)

û siqgur pRswid ] (1377-15)

û siqgur pRswid ] (1387-3)

û siqgur pRswid ] (1389-10)

û siqgur pRswid ] (1391-1)

û siqgur pRswid ] (1392-16)

û siqgur pRswid ] (1396-10)

û siqgur pRswid ] (1406-18)

û siqgur pRswid ] (1413-1)

û siqgur pRswid ] (1421-8)

û siqgur pRswid ] (1425-1)

û siqgur pRswid ] (1426-9)

û siqgur pRswid (1429-18)

aAw Aasr kY ha bil jweL ] (1207-16, swrzg, mò 5)

aAw ka khIEy shj mqvwrw ] (328-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

aAw kw Azqu n kwhU pweAw ] (252-14, gaVI, mò 5)

aAw kw Azqu n jwnY ko@ ] (251-18, gaVI, mò 5)

aAw kw s}pu dyiK mohI guAwrin mo ka Coif n Awa n jwhU ry ]1] (338-4, gaVI, Bgq kbIr jI)

aAw kw mrmu AohI p{ jwnY Aohu qa sdw AibnwsI ]4]1]52] (334-15, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

aAw kI mihmw kQnu n jweL ]1] rhwa ] (392-14, Awsw, mò 5)

aAw kI VwiV imtq ibnswhI ] (260-3, gaVI, mò 5)

aAw kY kêsl n kqhU hUE ] (256-2, gaVI, mò 5)

aAw fyrw kw szjmo gur kY sbid pCwnu ] (256-5, gaVI, mò 5)

aAw fyrw kI so imiq jwnY ] (256-6, gaVI, mò 5)

aAw qy @qmu gna czfwlw ] (253-11, gaVI, mò 5)

aAw mhlI pwvih qU bwsw ] (252-7, gaVI, mò 5)

aAw rs kw kCu Azqu n pwr ]11] (1236-12, swrzg, mò 5)

aAw rs jo ibDy hW ] (410-7, AwswvrI, mò 5)

aAw rs mih aAwhU suKu pweAw ] (259-4, gaVI, mò 5)

aAw rs mih sWiq qãpiq hoe ibKY jlin buJwva ]2] (813-16, iblwvlu, mò 5)

aAwih jpy ibnu abr n ho@ ] (259-7, gaVI, mò 5)

aAwhU isa mnu rwqo ]1] (214-2, gaVI, mò 5)

aAwhU jqn swD szgwrw ] (259-7, gaVI, mò 5)

as kw kihAw koe n suxeL khI n bYsxu pwvY ] (1224-17, swrzg, mò 5)

as qy khhu kvn Pl pwvY ] (1160-9, BYra, mò 5)

as qy cagun krY inhwlu ] (268-11, gaVI suKmnI, mò 5)

as qy bwhir kCU n hogu ] (177-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

as qy iBNn khhu ikCu hoe ] (279-8, gaVI suKmnI, mò 5)

asu @pir hY mwrgu myrw ] (794-15, sUhI, syK PrId jI)

asu AsQwn kw nhI ibnwsu ] (278-3, gaVI suKmnI, mò 5)

asu AsQwn qy bhuir n AwvY ] (278-2, gaVI suKmnI, mò 5)

asu swcy dIbwn mih plw n pkrY koe ]201] (1375-7, slok, Bgq kbIr jI)

asu Kyq kwrix rwKw kVY ] (179-10, gaVI guAwryrI, mò 5)

asu pzifq kY apdyis jgu jIvY ] (274-14, gaVI suKmnI, mò 5)

asu purK kw nwhI kdy ibnws ] (287-12, gaVI suKmnI, mò 5)

asu rKvwrw Aaro hovY ] (871-14, goùf, Bgq kbIr jI)

asqiq khnu n jwe qumwrI kaxu khY qU kd kw ] (1117-18, quKwrI, mò 5)

asqiq khnu n jwe muKhu quhwrIAw ] (1361-13, Pênhy, mò 5)

asqiq khnu n jwe muKhu quhwrIAw ] (261-15, gaVI, mò 5)

asqiq krih Anyk jn Azqu n pwrwvwr ] (275-10, gaVI suKmnI, mò 5)

asqiq krih syvk muin kyqy qyrw Azqu n kqhU pweLEy ] (528-15, dyvgzDwrI mò 5)

asqiq krih kyqy muin pRIiq ] (221-19, gaVI guAwryrI, mò 1)

asqiq krih qumrI jn mwDO gun gwvih hir rweAw ] (1319-7, kilAwn, mò 4)

asqiq krih prhir duKu dwldu ijn nwhI iczq prweL hy ]3] (1025-15, mw}, mò 1)

asqiq krih pRB qyrIAw imil swDU swD jnw gur siqgu} Bgvwn ]1] (1298-1, kwnVw, mò 4)

asqiq krhu sdw pRB Apny ijin pUrI kl rwKI ] (622-2, soriT, mò 5)

asqiq kvn krIjY krqy pyiK rhy ibsmw ]1] rhwa ] (507-12, gUjrI, mò 5)tải về 14.25 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương