ĐỀ CƯƠng ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anhtải về 4.05 Mb.
trang1/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.05 Mb.
#199
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46uỷ ban nhân dân tỉnh bắc ninhSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

–– Y ——


ĐỀ CƯƠNG

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2014 - 2015
LỜI NÓI ĐẦU
- Các chuyên đề và các đề luyện thi được biên soạn trong tài liệu này nhằm giúp các thầy giáo, cô giáo và học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, ôn tập kiến thức, kỹ năng trong chương trình Tiếng Anh lớp 12 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Câu hỏi ôn tập môn Tiếng Anh lớp 12 được các trường biên soạn dưới dạng các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cơ bản, vận dụng nâng cao. Các thầy giáo, cô giáo thuộc các nhà trường căn cứ đối tượng học sinh và điều kiện học tập để sử dụng cho phù hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục môn Tiếng Anh, đáp ứng các yêu cầu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2014-2015.

- Việc biên soạn các chuyên đề, bài tập, đề luyện thi mặc dù đã có nhiều cố gắng của các nhà giáo trong tỉnh, song không khỏi tránh được những thiếu sót, đề nghị các thầy giáo, cô giáo phản ánh kịp thời về Ban biên tập (theo mẫu đính kèm) để tiếp tục chỉnh lí, bổ sung hoàn thiện. Địa chỉ nhận ý kiến: Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, địa chỉ email: phonggdtrh@bacninh.edu.vn. Thời gian gửi ý kiến đóng góp chậm nhất là ngày 05/12/2014

Trân trọng cảm ơn!.PHẦN I: CÁC CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ 1
CÁC THÌ (TENSES)

* PHẦN I: LÝ THUYẾT

I.The Simple Present tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh: S + V(s/es); S + am/is/are

- Caâu phuû ñònh: S + do/does + not + V; S + am/is/are + not

- Caâu hoûi: Do/Does + S + V … ? Am/Is/Are + S …?2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …

E.g: Mary often gets up early in the morning.

2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.

E.g: The sun rises in the east and sets in the west.

2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.

E.g: The last train leaves at 4.45.

II.The Present Continuous tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing - Caâu hoûi: Am/Is/Are + S + V-ing … ?

2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh leänh, ñeà nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment, at present, …

E.g: - What are you doing at the moment? - I’m writing a letter.

- Be quiet! My mother is sleeping. - Look! The bus is coming.2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.

E.g: - What are you doing tonight?

- I am going to the cinema with my father.2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today, this week, this month, these days, …

E.g: - What is your daughter doing these days?

- She is studying English at the foreign language center.3) Nhöõng ñoäng töø khoâng ñöôïc duøng ôû thì HTTD:

3.1 Ñoäng töø chæ giaùc quan: hear, see, smell, taste

3.2 Ñoäng töø chæ tình caûm, caûm xuùc: love, hate, like, feellike,fancy,dislike,detest,want,wish

3.3 Ñoäng töø chæ traïng thaùi, söï lieân heä, sôû höõu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, …

3.4 Ñoäng töø chæ sinh hoaït trí tueä: agree, understand, remember, know, …

III. The Present Perfect tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + have/has+ V3/ed

- Caâu phuû ñònh S + have/has + not + V3/ed - Caâu hoûi: Have/Has + S + V3/ed … ?

2) Caùch duøng chính: Thì HTHT duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi ñieåm.

E.g: Have you had breakfast? – No, I haven’t.

2.2 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù, coøn keùo daøi ñeán hieän taïi. (Ñi với since hoặc for)

E.g: My friend Nam has lived in HCMC since 1998.

2.3 Moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra hoặc xảy ra gần so với hiện tại. (Thường có: just, recently, lately…)

E.g: I have just finished my homework.

2.4 Trong caáu truùc:

Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed

Be + the ss nhaát + N + S + have/has + V3/ed

E.g: This is the first time I have been to Paris.

She is the most honest person I have ever met.3) Caùc traïng töø thöôøng duøng vôùi thì HTHT: just (vöøa môùi), recently/lately (gaàn ñaây), ever (ñaõ töøng), never (chöa bao giôø), yet (chöa), already (roài), since (töø khi – moác thôøi gian), for (khoaûng), so far/until now/up to now/up to the present (cho ñeán baây giôø), several times, for the last ten years

IV.The Present Perfect Continuous:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + have/has+ been + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + have/has + not + been + V-ing

- Caâu hoûi Have/Has + S + been + V-ing … ?2) Caùch duøng chính: Thì HTHTTD duøng ñeå dieãn taû: Haønh ñoäng baét ñaàu trong quaù khöù, keùo daøi lieân tuïc ñeán hieän taïi vaø coøn tieáp dieãn ñeán töông lai, thöôøng ñi vôùi How long, since vaø for.

E.g: - How long have you been waiting for her?

- I have been waiting for her for an hour.* HTHT: haønh ñoäng hoaøn taát > < HTHTTD: haønh ñoäng coøn tieáp tuïc

V. The Simple Past tense.

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + V2/ed; S + was/were

- Caâu phuû ñònh S + did + not + V; S + was/were + not

- Caâu hoûi Did + S + V … ?; Was/Were + S … ?2) Caùch duøng chính: Thì QKÑ duøng ñeå dieãn taû haønh ñoäng ñaõ xaûy ra vaø hoaøn taát trong quaù khöù vôùi thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh roõ. Caùc traïng töø thöôøng ñi keøm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, …

E.g: Uncle Ho passed away in 1969.

VI- Quaù khöù tieáp dieãn (Past Continuous):

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + was/were + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + was/were + not + V-ing - Caâu hoûi: Was/Were + S + V-ing … ?

2) Caùch duøng chính: Thì QKTD duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra vaøo moät thôøi ñieåm xaùc ñònh trong quaù khöù.

E.g: - She was studying her lesson at 7 last night.

- What were you doing from 3pm to 6pm yesterday?

- I was practising English at that time.

2.2 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra ôû quaù khöù (Were/Was + V-ing) thì coù moät haønh ñoäng khaùc xen vaøo (V2/ed). E.g: - He was sleeping when I came.

- While my mother was cooking dinner, the phone rang.2.3 Hai haønh ñoäng dieãn ra song song cuøng luùc trong quaù khöù.

E.g: - While I was doing my homework, my brother was playing video games.

VII. The Past Perfect tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + had + V3/ed

- Caâu phuû ñònh S + had+ not + V3/ed - Caâu hoûi Had + S + V3/ed … ?

2) Caùch duøng chính:

Thì QKHT duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm hoaëc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (haønh ñoäng tröôùc duøng HAD + V3/ed, haønh ñoäng sau duøng V2/ed).

E.g: - We had had dinner before eight o’clock last night.

- Lan had learned English before she came to England.2.2. Moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra nhöng chöa hoaøn thaønh, tính ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong quaù khöù.

E.g: - By the time I left that school, I had taught there for ten years.

3) Thì naøy thöôøng ñöôïc duøng vôùi caùc töø, ngöõ sau ñaây:

* After, before, when, as, once

E.g: - When I got to the station, the train had already left.

* No sooner … than (vöøa môùi … thì) hoaëc Hardly/Scarely … when (vöøa môùi … thì)

E.g: - He had no sooner returned from abroad than he fell ill.

---> No sooner had he returned from abroad than he fell ill.* It was not until … that … (maõi cho tôùi … môùi …) hoaëc Not until … that … (maõi cho tôùi … môùi …)

Ex: It was not until I had met her that I understood the problem.

---> Not until I had met her did I understand the problem.VIII.The Past Perfect Continuous tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + had + been + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + had + not + been + V-ing - Caâu hoûi: Had + S + been + V-ing … ?

2) Caùch duøng chính: Thì QKHTTD duøng ñeå nhaán maïnh tính LIEÂN TUÏC cuûa haønh ñoäng cho ñeán khi moät haønh ñoäng khaùc xaûy ra trong quaù khöù.

Ex: When she arrived, I had been waiting for three hours.
IX.The Simple Future tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + will/shall + V

- Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + V - Caâu hoûi: Will/Shall + S + V … ?

2) Caùch duøng chính: Thì TLÑ duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng seõ xaûy ra trong töông lai: E.g: I will call you tomorrow.

2.2 Moät quyeát ñònh ñöa ra vaøo luùc noùi: E.g: It’s cold. I’ll shut the window.

2.3 Moät quyeát taâm, lôøi höùa, ñeà nghò, yeâu caàu:

E.g: I will lend you the money. - Will you marry me … ?

2.4 Moät tieân ñoaùn, döï baùo trong töông lai:

E.g: People will travel to Mars one day.

3) Daáu hieäu thöôøng gaëp: tomorrow, tonight, next week/month/year, some day, in the future, …

* LÖU YÙ: Caùch duøng cuûa be going to + V:

+ Dieãn taû yù ñònh (Ñöôïc quyeát ñònh hoaëc coù trong keá hoaïch töø tröôùc)

E.g: I have saved some money. I am going to buy a new computer.

+ Dieãn taû moät döï ñoaùn coù caên cöùE.g: Look at those clouds. It’s going to rain.

X- The Future Continuous tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + will/shall + be + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + be + V-ing

- Caâu hoûi Will/Shall + S + be + V-ing?2) Caùch duøng chính: Thì TLTD duøng ñeå dieãn taû moät haønh ñoäng seõ ñang dieãn ra ôû moät thôøi ñieåm hay moät khoaûng thôøi gian trong töông lai.

E.g: - This time next week I will be playing tennis.

- We’ll be working hard all day tomorrow.*XI.The Future Perfect tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + will/shall + have + V3/ed

- Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + have + V3/ed

- Caâu hoûi Will/Shall + S + have + V3/ed?2) Caùch duøng chính: Thì TLHT duøng ñeå dieãn taû:

2.1 Moät haønh ñoäng seõ hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm trong töông lai.

E.g: It’s now 7pm. I will have finished teaching this class by 8.30.

2.2 Moät haønh ñoäng seõ hoaøn taát tröôùc moät haønh ñoäng khaùc trong töông lai.

E.g: By the time you come back, I will have written this letter.

* Thì naøy thöôøng ñöôïc baét ñaàu baèng By + time (By then, By the time, By the end of this week/month/year)

XII.The Future Perfect Continuous tense:

1) Caùch thaønh laäp:

- Caâu khaúng ñònh S + will/shall + have + been + V-ing

- Caâu phuû ñònh S + will/shall + not + have + been + V-ing

- Caâu hoûi Will/Shall + S + have + been + V-ing?2) Caùch duøng chính: Thì TLHTTD duøng ñeå nhaán maïnh tính LIEÂN TUÏC cuûa haønh ñoäng so vôùi moät thôøi ñieåm naøo ñoù hoaëc haønh ñoäng khaùc trong töông lai.

E.g: - By next month, he will have been working in the office for ten years.

- When George gets his degree, he will have been studying at Oxford for four years.


* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. Choose the best answer among A, B, C, or D.

1. When I last saw him, he _____ in London.

A. has lived B. is living C. was living D. has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

A. don’t see B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen

3. The train ______ half an hour ago.

A. has been leaving B. left C. has left D. had left

4. Jack ______ the door.

A. has just painted B. paint C. will have painted D. painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

A. is looking B. was looking C. has been looking D. looked

6. I ______ Texas State University now.

A. am attending B. attend C. was attending D. attended

7. He has been selling motorbikes ________.

A. ten years ago B. since ten years C. for ten years ago D. for ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

A. discovered B. has discovered C. had discovered D. had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

A. run B. runs C. was running D. had run

10. We _______ there when our father died.

A. still lived B. lived still C. was still lived D. were still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

A. will play B. will be playing C. play D. would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

A. shall have been working B. shall work C. have been working D. shall be working

13. I _______ in the room right now.

A. am being B. was being C. have been being D. am

14. I ______ to New York three times this year.

A. have been B. was C. were D. had been

15. I’ll come and see you before I _______ for the States.

A. leave B. will leave C. have left D. shall leave

16. The little girl asked what _______ to her friend.

A. has happened B. happened C. had happened D. would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

A. is reading B. read C. was reading D. reading

18. He said he _______ return later.

A. will B. would C. can D. would be

19. I have been waiting for you ______ .

A. since early morning B. since 9a.m C. for two hours D. All are correct

20. Almost everyone _______ for home by the time we arrived.

A. leave B. left C. leaves D. had left

21. By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. wrote B. writes C. has written D. had written

22. While her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week.

A. was reading B. wrote C. was written D. had written

23. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously.

A. broke down B. has been broken C. had broken down D. breaks down

24. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

A. try B. tried C. have tried D. am trying

25. Since _______, I have heard nothing from him.

A. he had left B. he left C. he has left D. he was left

26. After I _______ lunch, I looked for my bag.

A. had B. had had C. have has D. have had

27. By the end of next year, George _______ English for two years.

A. will have learned B. will learn C. has learned D. would learn

28. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book.

A. walking B. walked C. walks D. walk

30. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. finish B. finishes C. will finish D. finishing

31 Ask her to come and see me when she _______ her work.

A. finish B. has finished C. finished D. finishing

32. Tom and Mary ______ for Vietnam tomorrow.

A. leave B. are leaving C. leaving D. are left

33. He always ________ for a walk in the evening.

A. go B. is going C. goes D. going

34. Her brother ______ in Canada at present.

A. working B. works C. is working D. work

35. Last week, my professor promised that he ________ today.

A. would come B. will come C. comes D. coming
II. Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting.

1. After Mrs. Wang had returned to her house from work, she was cooking dinner.

A B C D

2. Jimmy threw the ball high in the air, and Betty catching it when it came down

A B C D

3. Linda has worn her new yellow dress only once since she buys it.A B C D

4. Last week Mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one.

A B C D

5. Having fed the dog, he was sat down to his own meal.A B C D

6. When I turned on my computer, I was shocked to find some junk mail, and I just delete it all.

A B C D

7. They are going to have to leave soon and so do we.A B C D

8. The boss laughed when the secretary has told him that she really needed a pay rise.

A B C D

9. The telephone rang several times and then stop before I could answer it.A B C D

10. Debbie, whose father is an excellent tennis player, has been playing tennis since ten years.

A B C D

11. I have seen lots of interesting places when I went on holiday last summerA B C D

12. When my cat heard a noise in the bushes, she stopped moving and listen intently

A B C D

13. I think it’s time you must change your way of living.A B C D

14. Roger felt the outside of his pocket to make sure his wallet is still there.

A B C D

15. When I’m shopping in the supermarket, I ran into an old friend who I hadn’t met for five years.A B C D

16. The police arrested the man while he is having dinner in a restaurant.

A B C D

17. Peter and Wendy first met in 2006, and they are married for three years now.A B C D

18. Some people are believing there is life on other planets.

A B C D

19. Recently, the island of Hawaii had been the subject o fintensive research on the occurrence of earthquakes.A B C D

20. Every morning, the sun shines in my bedroom window and waking me up.

A B C D

21. We’ll be cycled to Hoa’s village at this time next Sunday.A B C D

22. What will you do when your friends won’t come ?

A B C D

23. My friend didn’t drink any beer since we came to live here.A B C D

24. We have written to each other when we were in primary school.

A B C D

25. Will we go to the pop concert this weekend for a change?A B C D

III.. Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.

1. As soon as he waved his hand, she turned away.

A. He saw her turn away and he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand than she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.

2. My father hasn’t smoked cigarettes for a month.

A. It’s a month since my father last smoked cigarettes. B. It’s a month ago that my father smoked cigarettes.

C. It’s a month that my father hasn’t smoked cigarettes. D. It’s a cigarette that my father smoked a month ago.

3. Having finished their work, the workers expected to be paid.

A. The workers expected to be paid because they had finished their work.

B. Having their work finished, the workers expected to be paid.

C. Having expected to be paid, the workers finished their work.

D. Having been finished their work, the workers expected to be paid.

3. Mr. Brown bought this car five years ago.

A. Mr. Brown started to buy this car five years ago. B. It has been five years when Mr. Brown bought this car

C. Mr. Brown has had this car for five years . D. It is five years ago since Mr. Brown bought this car.

4. I haven’t enjoyed myself so much for years.

A. It’s years since I enjoyed myself so much. B. It’s years since I have enjoyed myself so much.

C. It was years since I had enjoyed myself so much. D. It has been years since I have enjoyed myself so much.

5. This is my tenth year working in this bank.

A. By the end of this year , I will work in this bank for ten years.

B. I have worked in this bank for ten years by the end of this year.

C. By the end of this year , I will have worked in this bank for ten years.

D. I had been working in this bank for ten years by the end of this year.

6. The famous actor was last seen in 2000.

A. The famous actor has not been able to see since 2000. B. No one has seen the famous actor since 2000.

C. The famous actor didn’t see anyone in 2000. D. No one saw the famous actor until 2000.

7. I came to live here three months ago.

A. It was three months since I lived here. B. I’ve been living here for three months.

C. I lived here for three months. D. I didn’t live here for three months.

8. She goes to the shops every Friday.

A. She goes every day to the shop but not on Friday. B. It’s not Friday, but she’s going to the shops.

C. She always goes to the shops on Friday. D. She never goes to the shops on Friday.

9. Michael took a deep breath and dived into the water.

A. After Michael had taken a deep breath, he dived into the water.

B. Having taken a deep breath, he dived into the water.

C. After Michael took a deep breath, he had dived into the water.

D. A & B are correct.

10. We started working here three years ago.

A. We worked here for three years. B. We have no longer worked here for three years.

C. We have worked here for three years. D. We will work here in three years.

11. It’s a long time since we last went to the cinema.

A. We have been to the cinema for a long time. B. We haven’t been to the cinema for a long time.

C. We don’t go to the cinema as we used to. D. We wish we went to the cinema now.

12. I haven’t finished this book yet.

A. I’m still reading this book. B. I have read this book before.

C. The book I’m reading hasn’t finished. D. I will read this book some day.

13. He used to jog every morning.

A. He enjoys jogging every morning. B. He never fails to jog every morning.

C. He doesn’t now jog every morning. D. He intended to jog every morning.

14. I have never felt happier than I do now.

A. I felt happier before. B. I feel happy now.

C. I have never felt happy. D. I have always felt happy.

15. He last had his eyes tested ten months ago.

A. He hasn’t had his eyes tested for ten months . B. He had not tested his eyes for ten months then.

C. He had tested his eyes ten months before. D. He didn’t have any test on his eyes in ten months.

16. Someone knocked on the door during my lunchtime.

A. I had lunch when someone knocked on the door.

B. When I had had lunch, someone knocked on the door.

C. I was having lunch when someone was knocking on the door.

D. I was having lunch when someone knocked on the door.

17. Steve left before my arrival.

A. When I arrived, Steve had already left. B. Steve left as soon as I arrived.

C. While Steve was leaving I arrived. D. Steve hadn’t left until I arrived.

18. I haven’t been here before.

A. Being here is a pleasant experience. B. This is the first time I have been here .

C. I have wished to be here for long. D. Before long I will be here.

19. The last time I saw Rose was three years ago.

A. I hasn’t seen Rose for three years. B. I haven’t seen Rose three years ago.

C. I haven’t seen Rose since three years. D. I haven’t seen Rose for three years.

20. When we arrived, the children were playing “Hide and Seek”

A. The children played “Hide and Seek” and then we arrived.

B. While the children were playing “Hide and Seek”, we arrived.

C. We arrived at the same time the children played “Hide and Seek”.

D. We didn’t arrive until the children played “Hide and Seek”.CHUYÊN ĐỀ 2
SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB AGREEMENT)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT

Trong Tiếng Anh động từ phải phù hợp với chủ ngữ của nó. Cụ thể:
• Chñ ng÷ sè Ýt (He, She, It ,The boy, The camel ,…) ®éng tõ chia sè Ýt .

Ex: The car was new.

• Chñ ng÷ sè nhiÒu: ®éng tõ chia sè nhiÒu .

Ex: The books were on the top shelf.

Ex: These women wash their clothes everyday.
Nhưng chủ ngữ trong Tiếng Anh không phải lúc nào cũng dễ xác định theo số ít hoặc số nhiều vì vậy khi xác định chủ ngữ ta cần Lưu ý các trường hợp sau:
1. Chủ ngữ là một danh động từ, động từ nguyên thể hay một mệnh đề: động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít.

Ex: Walking in the rain is not a good idea.

Ex: To learn a foreign language is necessary.

Ex: That you get high grades in the school is very important.


2. Chủ ngữ là một nhóm từ thì phải tìm từ chính và chia động từ phù hợp với từ đó

Ex: A list of new books has been posted in the library.

Ex: The shops along the mall are rather small.
3 . S1 + of/ as well as/ with/ together with/ in addition to/ along with/ accompanied by/ no less than +S2 =>§éng tõ hoµ hîp víi S1.

Ex: The professor together with his three students has been called to court.

Ex: The mayor as well as his councilmen refuses to endorse the bill.

Ex: The students along with their form teacher were at the beach yesterday.


4 .Chñ ng÷ lµ ®¹i tõ bÊt ®Þnh: one, everyone, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, anything, something, nothing, everything =>§éng tõ chia sè Ýt

Ex: Nobody is at home now.

Ex: Is there anybody here?

Ex: Everything has been all right so far.


5. Chñ ng÷ kÐp:
aS1+AND +S2 +=>

tải về 4.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương